THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP NĂM 2022  
Nhập Mã số thuế vào ô bên để xem Đơn vị và Người cần hỗ trợ: Danh sách doanh nghiệp Chưa kê khai hoặc Đang kê khai nhưng chưa xác nhận hoàn thành

Mã số thuế phải nhập 10 hoặc 13 ký tự

Mã số thuế
Tên công ty
Đơn vị phụ trách
Điện thoại đơn vị
Tên Điều tra viên
Điện thoại Điều tra viên
Mã Điều tra viên

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI PHIẾU TRỰC TUYẾN (PHIẾU 1/DN-TB / 1/DN-MAU)

Website kê khai: https://doanhnghiep2022.gso.gov.vn

Tài khoản đăng nhập: mã số thuế của doanh nghiệp        Mật khẩu đăng nhập lần đầu: mã số thuế của doanh nghiệp

Ví dụ: + Tài khoản đăng nhập: 0309954118     + Mật khẩu đăng nhập: 0309954118

Sau khi đăng nhập tài khoản, doanh nghiệp tiến hành đổi mật khẩu và bắt đầu thực hiện báo cáo.

Lưu ý: khi kê khai phiếu trực tuyến, doanh nghiệp sẽ thực hiện tất cả các phiếu hiển thị trên màn hình.

Trường hợp quên mật khẩu, liên hệ Điều tra viên phụ trách (hoặc Đơn vị phụ trách) để khôi phục lại mật khẩu. Mật khẩu khôi phục là Mã số thuế

Danh sách các Doanh nghiệp đã hoàn thành kê khai
 
Mã số thuế
Tên công ty
Đơn vị phụ trách
Điện thoại đơn vị
Tên Điều tra viên
Điện thoại Điều tra viên
Trạng thái kê khai
0101100593
CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THIÊN QUANG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Thị Vân Anh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0104567756
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐÈO CẢ Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Thị Vân Anh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106486365
CÔNG TY TNHH ROUTINE VIỆT NAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Thị Vân Anh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300422884
CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN KIếN TRúC Và XâY DựNG THàNH PHố Hồ CHí MINH Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Thị Vân Anh 02838291478 ĐTV chưa xác nhận hoàn thành
0300430099
CÔNG TY CỔ PHẦN TRỤC VỚT CỨU HỘ VIỆT NAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Thị Vân Anh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300603400
CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN ĐầU Tư Cơ ĐIệN Và XâY DựNG ĐôNG DươNG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300664650
Cty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Meinhardt (Việt Nam) Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107959261
CÔNG TY CP GIẢI TRÍ & TRUYỀN THÔNG S.I.M Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108224566
CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và QUảN Lý BấT ĐộNG SảN AN GIA HưNG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108616387
CÔNG TY TNHH ASAMA HOÀNG HÀ Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108619476
CôNG TY TNHH POWOD VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108619571
CôNG TY TNHH MWM CôNG NGHệ Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108628431
CôNG TY TNHH GTOS VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108633061
CôNG TY TNHH SHINDAKIBA QUốC Tế Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108962732
CôNG TY TNHH THờI TRANG THIếT Kế WALENTY Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0109690915
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UCALL Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0105285507
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN UTV Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300111832
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Ý BẢN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Thị Thùy Trang 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300167835
DOANH NGHIệP Tư NHâN DịCH Vụ HOàNG SơN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Thị Thùy Trang 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300397028
CôNG TY CP GạCH NGóI ĐồNG NAI Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Khánh Vy 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0100783019
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN BảO TíN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Khánh Vy 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107635002
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MAI TÂM ANH Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Xuân Tùng 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300303862
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN MạNH NHậT GIó BắC Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Xuân Tùng 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300425719
CôNG TY Cổ PHầN CôNG TRìNH GIAO THôNG 60 Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Khánh Vy 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300558807
CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU ĐồNG THáP MườI Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Khánh Vy 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300570265
Cty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triển Nông Thôn 7 Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Khánh Vy 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300587759
CÔNG TY CỔ PHẦN AN ĐẠI VIỆT Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Khánh Vy 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300674659
CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và DịCH Vụ THàNH PHố Hồ CHí MINH Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Khánh Vy 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300590663
CÔNG TY CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TP. HỒ CHÍ MINH Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Khánh Vy 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107651903
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MACCACA VIỆT NAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Khánh Vy 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106787323
CôNG TY Cổ PHầN MAY MắN VIệT Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Khánh Vy 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107029604
CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư GOLD GARDEN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Khánh Vy 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107170526
CôNG TY Cổ PHầN FADO VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Khánh Vy 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0109638665
CÔNG TY CỔ PHẦN DZ VIỆT NAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Khánh Vy 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0102149778
CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ THươNG MạI HíT Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Khánh Vy 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0104157213
CôNG TY Cổ PHầN MY WORK Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Khánh Vy 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0104884120
CôNG TY TNHH THươNG MạI VISION VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Xuân Tùng 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0104946539
CôNG TY TNHH ĐầU Tư SảN XUấT Và THươNG MạI TIêN PHONG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Xuân Tùng 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0100417301
CôNG TY TNHH NHà HàNG VàNG SON Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Xuân Tùng 02838291478 ĐTV chưa xác nhận hoàn thành
0101733123
CÔNG TY TNHH HÃNG PHIM XANH Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Xuân Tùng 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108170568
CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI Và DịCH Vụ KHởI NGUYêN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Xuân Tùng 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107397936
CôNG TY TNHH DượC PHẩM EURO HEALTHCARE VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Xuân Tùng 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107635027
CÔNG TY TNHH MEGA BILLIONS Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Xuân Tùng 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107572440
CôNG TY TNHH VOLKSLIFT VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Xuân Tùng 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107627837
CôNG TY TNHH LUCKY LUCK Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Xuân Tùng 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107804807
CôNG TY TNHH Tư VấN Và ĐầU Tư THUậN PHáT Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Xuân Tùng 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300584973
Cty Đầu Tư Và Thương Mại Quốc Tế Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Xuân Tùng 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300448995
CôNG TY TNHH KIểM TOáN AFC VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Xuân Tùng 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300169381
Dntn Nhà Hàng Ngôi Sao Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Mai Thị Song Nhi 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300121541
DNTN Phát Vân Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Mai Thị Song Nhi 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300422323
CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN THIếT Kế GIAO THôNG VậN TảI PHíA NAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Cao Khánh Vũ 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300608624
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ KHỬ TRÙNG FCC Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Cao Khánh Vũ 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107730150
CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư KINH DOANH BấT ĐộNG SảN VIRACAPITAL VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Cao Khánh Vũ 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108591950
CôNG TY Cổ PHầN COXPLORE VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Cao Khánh Vũ 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108443053
CÔNG TY TNHH XE MÁY ĐIỆN THÔNG MINH YADEA Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Dương Gia Mẩn 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0101054442
DOANH NGHIệP Tư NHâN KHáCH SạN HồNG NGọC CHâU á Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Thị Thu 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0101105778
CôNG TY Cổ PHầN TEMEX Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Thị Thu Hiền 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0101050078
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Sao Việt Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Thị Thu Hiền 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0101658733
CôNG TY Cổ PHầN HàNG HảI Và THươNG MạI KIM LONG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Thị Thu Hiền 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0101575357
Cty CP Đầu Tư Nam Hải Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Thị Thu Hiền 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0101870024
CôNG TY Cổ PHầN QUốC Tế MặT TRờI VIệT Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Thị Thu Hiền 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0102080029
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG DIGI ONE Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Thị Thu Hiền 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0102378009
CôNG TY Cổ PHầN QUảN Lý ĐầU Tư QUốC Tế Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Thị Thu Hiền 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0103930374
CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư TàI CHíNH HOàNG MINH Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Thị Thu Hiền 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0104091587
CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ TRUYềN THôNG Số Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Thị Thu Hiền 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0104254545
CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư OLYMPIA Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Thị Thu Hiền 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0104260436
CôNG TY Cổ PHầN SECOIN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Thị Thu Hiền 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0105999283
CôNG TY Cổ PHầN GOLDWIND GLOBAL VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Thị Thu Hiền 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106129758
CôNG TY Cổ PHầN TRUYềN THôNG ICC Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Thị Thu Hiền 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108500304
CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHệ Và TRUYềN THôNG MINET CHâU á Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Thị Thu Hiền 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108200942
CôNG TY Cổ PHầN MN AUDIO Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Thị Thu Hiền 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108272295
CôNG TY Cổ PHầN TRUYềN THôNG SAGA Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Thị Thu Hiền 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0201771683
CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN Và XUấT NHậP KHẩU THUậN PHáT Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Thị Thu Hiền 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108830052
CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư CME SOLAR Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Thị Thu Hiền 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107761624
CôNG TY Cổ PHầN HưNG AN PHú VINA Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Thị Thu Hiền 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106612926
CôNG TY Cổ PHầN GIảI TRí Và TRUYềN THôNG NHậT DươNG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Thị Thu Hiền 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106646523
CôNG TY Cổ PHầN XECA VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Thị Thu Hiền 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300407741
CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHIệP HóA CHấT Và VI SINH Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Thị Thu Hiền 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300444912
CôNG TY Cổ PHầN ĐịA ốC 7 Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Thị Thu Hiền 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300452060
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ (TÊN CŨ: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH DẦU KHÍ) Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Thị Thu Hiền 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300469868
CôNG TY Cổ PHầN TRUYềN THôNG - ĐIệN ảNH SàI GòN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Thị Thu Hiền 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300523272
Tổng Cty Ba Son - Cty TNHH Một Thành Viên Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Cao Khánh Vũ 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0201736512
CÔNG TY TNHH HLE VINA Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Cao Khánh Vũ 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300625690
CôNG TY TNHH TRUNG TâM THươNG MạI Và CăN Hộ SàI GòN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Cao Khánh Vũ 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106531674
CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI DịCH Vụ Và VậN CHUYểN KHáNH HưNG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Cao Khánh Vũ 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106643579
CôNG TY TNHH POWERWITHIN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Cao Khánh Vũ 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106765672
Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Bất Động Sản Sebicom Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Cao Khánh Vũ 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107802119
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ TRUYỀN THÔNG INTELLIGENCE Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Cao Khánh Vũ 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107917060
CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI Và ĐàO TạO MINH NGUYễN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Cao Khánh Vũ 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107662609
CÔNG TY TNHH HƯNG PHÁT INVEST HÀ NỘI Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Cao Khánh Vũ 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108784825
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MIDAS VN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Cao Khánh Vũ 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0201123918
CôNG TY TNHH THươNG MạI RUBIX Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Cao Khánh Vũ 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0201151640
CôNG TY TNHH THươNG MạI QUốC Tế SAO á VIệT Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Cao Khánh Vũ 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0109772685
CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH QUỐC TẾ Z - FINANCE Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Cao Khánh Vũ 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108044651
CôNG TY TNHH RANY VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Cao Khánh Vũ 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108165141
CôNG TY TNHH TIPI GLOBAL Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Cao Khánh Vũ 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108632660
CôNG TY TNHH TYG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Cao Khánh Vũ 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106187220
CôNG TY TNHH 7LINKS Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Cao Khánh Vũ 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0104525795
Cty TNHH Đầu Tư & Phát Triển Bất Động Sản Hoàng Thiên Kim Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Cao Khánh Vũ 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0105387964
CÔNG TY TNHH LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU - CRESTCOM VIỆT NAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Cao Khánh Vũ 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0105438993
Công Ty TNHH Happimap Việt Nam Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Cao Khánh Vũ 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0102681608
Cty TNHH Tư Vấn Roedl & Partner Việt Nam Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Cao Khánh Vũ 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0102824528
CôNG TY TNHH THươNG MạI Và THựC PHẩM HOàNG GIA Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Cao Khánh Vũ 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0101049361
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ CONSTELLATION Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Cao Khánh Vũ 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300176822
CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ DìN Ký Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Vi Thị Tường Vy 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300446236
CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN Và KINH DOANH NHà Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Vi Thị Tường Vy 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300482393
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Vi Thị Tường Vy 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300196032
DNTN Khách Sạn Kim Hương Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Thị Kiều Oanh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300379300
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ VIỆT Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Thị Như Quỳnh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300515112
CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI TổNG HợP Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Thị Như Quỳnh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300517208
CôNG TY Cổ PHầN QUảNG CáO TRẻ Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Thị Như Quỳnh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300604838
CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI - DịCH Vụ SàI GòN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Thị Như Quỳnh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0104327602
CôNG TY Cổ PHầN PALISADES Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Thị Như Quỳnh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106155941
CôNG TY TNHH PHâN PHốI BESCOM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Thị Như Quỳnh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107328869
CôNG TY Cổ PHầN FNBCHAIN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Thị Như Quỳnh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107074702
CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ FDI Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Cao Phương Duyên 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0201293067
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU XĂNG DẦU HÀ ANH Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Cao Phương Duyên 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107586940
CÔNG TY CỔ PHẦN TECHX Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Trung Tín 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300383956
CôNG TY Cổ PHầN THAN MIềN NAM VINACOMIN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Trung Tín 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300543085
CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU MáY SàI GòN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Thị Thùy Dương 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300468254
CôNG TY Cổ PHầN NHIếP ảNH Và DịCH Vụ VăN HóA THàNH PHố Hồ CHí MINH Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Thị Thùy Dương 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107478977
CÔNG TY TNHH ECO INVEST Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Thị Thùy Dương 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108351148
CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ LOGISTICS HàNG HóA VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Thị Thùy Dương 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108215184
CôNG TY TNHH ĐIềU TRị Cơ XươNG KHớP USAC CHIROPRACTIC Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Thị Thùy Dương 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300136435
Cty Luật Hợp Danh Nghiêm & Chính Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Trung Tín 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108305670
CÔNG TY CỔ PHẦN TUBUDD Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Duy Diệu 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300185827
DOANH NGHIệP Tư NHâN HàO HIệP Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Lịch 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300481625
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HỎA XA Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Duy Diệu 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300534193
CôNG TY Cổ PHầN TRANG THIếT Bị Kỹ THUậT Y Tế THàNH PHố Hồ CHí MINH Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Duy Diệu 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0200769025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LOGISTIC VINASHIN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Duy Diệu 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107657729
CôNG TY Cổ PHầN TăNG TốC KHởI NGHIệP SáNG TạO VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Duy Diệu 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106854065
CôNG TY TNHH SOURCE VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Duy Diệu 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0105053390
CÔNG TY CỔ PHẦN ANCARAT VIỆT NAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Duy Diệu 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0102638169
CôNG TY Cổ PHầN BấT ĐộNG SảN SANNY Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Duy Diệu 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0103002665
CôNG TY Cổ PHầN DượC Mỹ PHẩM TUYếT QUỳNH Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Duy Diệu 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300584564
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Thị Tuyết Mai 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300646919
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Thị Tuyết Mai 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0101219616
CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU Hà HUY Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đỗ Hiền Phương 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0109388126
CÔNG TY CỔ PHẦN KRA GROUP VIỆT NAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đỗ Hiền Phương 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107349749
CôNG TY TNHH TIPSY ART Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Thị Kiều Trang 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0201293973
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT MINH KHANG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Thị Kiều Trang 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300463792
CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ VậN TảI SàI GòN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Thị Kiều Trang 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300494550
CôNG TY Cổ PHầN QUảNG CáO SàI GòN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Bảo Nhi 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300589361
Cty CP Xây Lắp 1 (Được Chuyển Thể Từ Doanh Nghiệp Nhà Nước: Cty Xây Lắp 1, Số Đkkd: 102 Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Bảo Nhi 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0201292306
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ BẢO TOÀN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Bảo Nhi 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106559077
CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ LIFE FOODS Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Bảo Nhi 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107770234
CôNG TY Cổ PHầN GIảI PHáP CôNG NGHệ AT7 Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Bảo Nhi 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0105580982
Cty CP Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Hải Ngọc Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Bảo Nhi 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0100516976
CôNG TY TNHH ĐôNG á Chi cục Thống kê Quận 12 02838917530 Bùi Thị Anh Thư 02837178813 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300590800
CôNG TY TNHH AXIS Chi cục Thống kê Quận 12 02838917530 Vương Thị Như Ý 02837178813 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0109341664
CôNG TY TNHH CHế BIếN Và SảN XUấT SA Tế TôM NGON THUậN PHáT Chi cục Thống kê Quận 12 02838917530 Vương Thị Diễm My 02837178813 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106145781
CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG THươNG MạI Hồ NAM Chi cục Thống kê Quận 12 02838917530 Phạm Lý Thanh Sang 02837178813 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107942677
CôNG TY TNHH DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU ĐầU Tư PHáT TRIểN VIệT á Chi cục Thống kê Quận 12 02838917530 Trần Thị Khánh Linh 02837178813 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0200749029
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢY HÙNG Chi cục Thống kê Quận 12 02838917530 Nguyễn Huỳnh Thanh Nhựt 02837178813 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107777536
CÔNG TY TNHH VIETNAM CONCENTRIX SERVICES Chi cục Thống kê Quận 12 02838917530 Phạm Hữu Danh 02837178813 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300663689
DOANH NGHIệP Tư NHâN DịCH Vụ THươNG MạI KHáCH SạN VĩNH HưNG IV Chi cục Thống kê Quận 12 02838917530 Trần Thanh Thủy 02837178813 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108895211
CôNG TY Cổ PHầN SMARTBUILD VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 12 02838917530 Nguyễn Thùy Linh 02837178813 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106441928
CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT XUấT NHậP KHẩU KIM NAM Chi cục Thống kê Quận 12 02838917530 Võ Nguyễn Kim Xuyến 02837178813 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107488661
CôNG TY TNHH ĐầU Tư SảN XUấT Và XUấT NHậP KHẩU KANNA COSMETICS Chi cục Thống kê Quận 12 02838917530 Nguyễn Duy Khánh 02837178813 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0102840671
CôNG TY TNHH Bà TíCH Chi cục Thống kê Quận 12 02838917530 Trương Thế Quân 02838917530 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0102561050
CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG THàNH LộC Chi cục Thống kê Quận 12 02838917530 Trương Thế Quân 02838917530 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300186299
Doanh Nghiệp TN Thương Mại Và Dịch Vụ Long Hoa Chi cục Thống kê Quận 12 02838917530 Trương Thế Binh 02838917530 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300652006
DNTN Cơ KHí SữA CHữA ô Tô TAO NGộ Chi cục Thống kê Quận 12 02838917530 Hồ Thị Duyên 02838917530 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108657337
CôNG TY Cổ PHầN HợP TáC QUốC Tế TONY THE WORLD Chi cục Thống kê Quận 12 02838917530 Trương Thế Linh 02838917530 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300135960
CôNG TY TNHH THươNG MạI VĩNH KHáNH Chi cục Thống kê Quận 12 02838917530 Nguyễn Thị Yến 02838917530 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300650217
CôNG TY TNHH MAY MặC XUấT KHẩU TâN CHâU Chi cục Thống kê Quận 12 02838917530 Nguyễn Văn Duẩn 02838917530 ĐTV chưa xác nhận hoàn thành
0300653345
DNTN Khách Sạn Phúc Tín Chi cục Thống kê Quận 12 02838917530 Đào Ngọc Hậu 02838917530 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107680076
CôNG TY TNHH PHáT TRIểN THươNG MạI VINAMAX Chi cục Thống kê Quận 12 02838917530 Đào Ngọc Hậu 02838917530 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300638756
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ PHƯỚC ĐẠI Chi cục Thống kê Quận 12 02838917530 Trần Hồng Sơn 02838917530 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0102570986
CôNG TY Cổ PHầN XúC TIếN ĐầU Tư XUấT NHậP KHẩU VIệT ĐứC Chi cục Thống kê Quận 12 02838917530 Trần Minh Tú 02838917530 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300633821
CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ NôNG NGHIệP Và THươNG MạI THUậN KIềU Chi cục Thống kê Quận 12 02838917530 Lê Thanh Tùng 02838917530 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300652824
DNTN NGỌC KHUÊ Chi cục Thống kê Quận 12 02838917530 Lê Thị Bích Thuận 02838917530 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0101613789
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HAI MY Chi cục Thống kê Quận 12 02838917530 Lê Thị Bích Thuận 02838917530 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107430703
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KIKENTECH Chi cục Thống kê Quận 12 02838917530 Lê Thị Bích Thuận 02838917530 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108744646
CôNG TY TNHH PASSION DRIVE Hà NộI Chi cục Thống kê Quận Gò Vấp 02838944062 Ngô Huy Chương 0946012679 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0101668805
CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN THIếT Kế Và XâY DựNG Hà NộI Chi cục Thống kê Quận Gò Vấp 02838944062 Ngô Huy Chương 0946012679 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0105161364
Cty TNHH Một Thành Viên Phước Nhân Tâm Chi cục Thống kê Quận Gò Vấp 02838944062 Trần Thị Tiến 02838944062 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0104775442
CôNG TY CP PHáT TRIểN ĐầU Tư Và XâY DựNG NAM VIệT Chi cục Thống kê Quận Gò Vấp 02838944062 Lê Thị Thắm 02838944062 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107607213
CôNG TY Cổ PHầN DU LịCH ĐôNG PHONG VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận Gò Vấp 02838944062 Hoàng Thị Hiền 02838944062 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108788812
CôNG TY TNHH CâU LạC Bộ SôNG HàN Chi cục Thống kê Quận Gò Vấp 02838944062 Nguyễn Thị Cẩm Viên 02838944062 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0103647790
CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ AN TíN Chi cục Thống kê Quận Gò Vấp 02838944062 Nguyễn Thị Cẩm Viên 02838944062 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300644245
CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU LâM NôNG SảN SàI GòN Chi cục Thống kê Quận Gò Vấp 02838944062 Cao Đức Tín 02838944062 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0101533847
CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ LY HOUSE Chi cục Thống kê Quận Gò Vấp 02838944062 Đồng Thị Hường 02838944062 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107793633
CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN THY LAND Chi cục Thống kê Quận Gò Vấp 02838944062 Đồng Thị Hường 02838944062 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0100906648
Cty CP Môi Trường Thái Bình Dương Chi cục Thống kê Quận Gò Vấp 02838944062 Nguyễn Thị Thảo Vân 02838944062 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0101589776
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Đông Bắc Chi cục Thống kê Quận Gò Vấp 02838944062 Trần Thị Cẩm Vy 02838944062 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300536539
Cty TNHH Một Thành Viên Thông Tin Điện Tử Z755 Chi cục Thống kê Quận Gò Vấp 02838944062 Ngô Tuấn Vương 02838944062 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108014350
CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN ĐầU Tư TàI CHíNH WMC Chi cục Thống kê Quận Gò Vấp 02838944062 Ngô Minh Chuẩn 02838944062 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300517896
CôNG TY Cổ PHầN 32 Chi cục Thống kê Quận Gò Vấp 02838944062 Đinh Nguyễn Công Hoàng 02838944062 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107707338
CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và THươNG MạI BMB Chi cục Thống kê Quận Gò Vấp 02838944062 Đinh Nguyễn Công Bằng 02838944062 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0105608973
CôNG TY Cổ PHầN GIảI PHáP MạNG VIễN THôNG HồNG QUANG Chi cục Thống kê Quận Gò Vấp 02838944062 Nguyễn Huỳnh Thảo Nguyên 02838944062 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107619113
CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ GIáO DụC TIêU ĐIểM MớI Chi cục Thống kê Quận Gò Vấp 02838944062 Nguyễn Chiến Công 02838944062 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108090270
CôNG TY Cổ PHầN VIệN ĐàO TạO NLP Chi cục Thống kê Quận Gò Vấp 02838944062 Đỗ Đức Phúc Hậu 02838944062 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108406799
CôNG TY TNHH YOUNG LEGION Chi cục Thống kê Quận Gò Vấp 02838944062 Đỗ Hồng Sơn 02838944062 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300517173
CôNG TY Cổ PHầN ĐịA ốC 6 Chi cục Thống kê Quận Gò Vấp 02838944062 Nguyễn Ngọc Tân 02838944062 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300466151
Doanh Nghiệp Tư Nhân Tân Trần Thị Ngọc Hà Chi cục Thống kê Quận Gò Vấp 02838944062 Nguyễn Ngọc Tân 02838944062 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300479048
CôNG TY Cổ PHầN VậT Tư THIếT Bị Và XâY DựNG CôNG TRìNH 624 Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh 02835512819 Mai Thị Kim Cúc 028.38412362 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0105464457
CôNG TY TNHH BIBLE SOCIETY VIETNAM Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh 02835512819 Nguyễn Thị Tuyết Sương 028.35512819 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0105785235
CôNG TY Cổ PHầN Kỹ THUậT CôNG NGHệ CAO THáI BìNH DươNG Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh 02835512819 Nguyễn Thị Tuyết Sương 028.35512819 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300460135
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KỸ THUẬT Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh 02835512819 Nguyễn Nữ Bảo Trân 028.35512819 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0101612880
CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN VEXILLA VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh 02835512819 Trương Trần Phương Hiền 028.38.412.362 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107689135
CôNG TY Cổ PHầN VALUE COMMERCE HUB Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh 02835512819 Trương Trần Phương Hiền 028.38.412.362 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106550081
CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG ĐôNG Đô 8 - BQP Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh 02835512819 Trương Trần Phương Hiền 028.38.412.362 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107274028
CôNG TY TNHH ĐầU Tư CLAYMORE Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh 02835512819 Trương Trần Phương Hiền 028.38.412.362 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107955267
CôNG TY Cổ PHầN PAXPOLL Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh 02835512819 Nguyễn Đình Tuấn 028.35.512.819 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300362385
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh 02835512819 Nguyễn Đình Tuấn 028.35.512.819 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300532936
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHÁCH SẠN PHƯƠNG THY Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh 02835512819 Nguyễn Huỳnh Bích Tuyền 028.35.512.819 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106252568
CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHệ LOGICBUY Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh 02835512819 Nguyễn Huỳnh Bích Tuyền 028.35.512.819 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300542187
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh 02835512819 Trần Ngọc Tân 028.35.512.819 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0101609327
CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG CôNG TRìNH MINH VIệT Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh 02835512819 Huyền Huyền Tôn Nữ Phương Uyên 028.35.512.819 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107464692
CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ Và ĐầU Tư CôNG NGHệ FINATI Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh 02835512819 Hồ Ngọc Phương 028.38.412.362 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300451677
CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG CôNG TRìNH GIAO THôNG 710 Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh 02835512819 Hồ Ngọc Phương 028.38.412.362 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300428004
CôNG TY Cổ PHầN Cơ KHí XâY DựNG CôNG TRìNH 623 Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh 02835512819 Hồ Ngọc Phương 028.38.412.362 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0101419686
CôNG TY TNHH VIễN THôNG AN BìNH Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh 02835512819 Nguyễn Hoàng Ân 028.35.512.819 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106004646
CôNG TY Cổ PHầN ABTEL Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh 02835512819 Nguyễn Hoàng Ân 028.35.512.819 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0104030425
CôNG TY Cổ PHầN ĐIệN LựC LICOGI 16 Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh 02835512819 Nguyễn Hoàng Ân 028.35.512.819 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106943702
CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư SảN XUấT Và THươNG MạI SEN VIệT GROUP Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh 02835512819 Phạm Lê Đông 028.38.412.362 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108656566
CôNG TY TNHH LIêN HIệP THươNG MạI VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh 02835512819 Phạm Lê Đông 028.38.412.362 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300374567
CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và KINH DOANH NHà CửU LONG Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh 02835512819 Phạm Lê Đông 028.38.412.362 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300456925
CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ TRâN MINH PHượNG Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh 02835512819 Phạm Lê Đông 028.38.412.362 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0109490680
CÔNG TY TNHH HCMI VIỆT NAM Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh 02835512819 Lê Thanh Tùng 028.35.512.819 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108403325
Cty TNHH Xuất Nhập Khẩu Phương Thành Công Vinako Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh 02835512819 Lê Thanh Tùng 028.35.512.819 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107896773
Cty CP Đầu Tư Và Thương Mại Dịch Vụ Havyco Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh 02835512819 Lê Thanh Tùng 028.35.512.819 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108275225
CôNG TY Cổ PHầN THế GIớI BếP SàI GòN Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh 02835512819 Lê Thanh Tùng 028.35.512.819 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106764076
Cty CP Xây Dựng Thương Mại Hà Nội Xanh Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh 02835512819 Lê Thanh Tùng 028.35.512.819 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107851035
CôNG TY TNHH XăNG DầU GAZPROM NEFT VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh 02835512819 Lê Thanh Tùng 028.35.512.819 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0105756178
CôNG TY TNHH ĐầU Tư DRAGON VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh 02835512819 Lê Ngọc Nam 028.35.512.819 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300393721
CôNG TY Cổ PHầN DA SàI GòN Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh 02835512819 Lê Ngọc Nam 028.35.512.819 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300440788
CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư, XâY DựNG Và NạO VéT ĐườNG THủY Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh 02835512819 Phạm Anh Tuấn 028.38.412.362 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300514849
Cty TNHH Một Thành Viên Tổng Cty Tân Cảng Sài Gòn Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh 02835512819 Phạm Anh Tuấn 028.38.412.362 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0105902608
Cty TNHH Elenberg Fraser Việt Nam Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh 02835512819 Phạm Anh Tuấn 028.38.412.362 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0104470105
CÔNG TY CỔ PHẦN SHARK INTERIOR Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh 02835512819 Phạm Anh Tuấn 028.38.412.362 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0102132220
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KIỂM TOÁN VIHA Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh 02835512819 Phạm Anh Tuấn 028.38.412.362 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107935542
CôNG TY Cổ PHầN MUA BáN Nợ STCO Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh 02835512819 Phạm Anh Tuấn 028.38.412.362 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108605995
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NHỰA Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh 02835512819 Phạm Anh Tuấn 028.38.412.362 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108646550
CÔNG TY CỔ PHẦN SWEETHOST SÀI GÒN Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh 02835512819 Phạm Anh Tuấn 028.38.412.362 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0109589175
CôNG TY Cổ PHầN ĐIệN I Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh 02835512819 Ngô Thị Bích Lê 028.38.412.362 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106462477
CôNG TY Cổ PHầN EDOCTOR Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh 02835512819 Ngô Thị Bích Lê 028.38.412.362 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106111341
CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH CƠ ĐIỆN DAIOKU Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh 02835512819 Nguyễn Thị Hải Uyên 028.38.412.362 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0104517730
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HB Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh 02835512819 Nguyễn Thị Hải Uyên 028.38.412.362 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0104963823
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN QUảN TRị ĐầU Tư Và DOANH NGHIệP HB Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh 02835512819 Nguyễn Thị Hải Uyên 028.38.412.362 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0102574853
CôNG TY TNHH ĐầU Tư Hạ TầNG Và XI MăNG HB Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh 02835512819 Nguyễn Thị Hải Uyên 028.38.412.362 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0102710760
CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN Và TRUYềN THôNG ĐA PHươNG TIệN QUảNG PHú Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh 02835512819 Nguyễn Thị Hải Uyên 028.38.412.362 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108624980
Cty CP Đầu Tư Và Xây Dựng Hs Hà Nội Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh 02835512819 Nguyễn Thị Hải Uyên 028.38.412.362 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107451358
CôNG TY TNHH PDB & ASSOCIATES Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh 02835512819 Nguyễn Thị Hải Uyên 028.38.412.362 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107483712
CôNG TY TNHH KEPLER MAIA Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh 02835512819 Nguyễn Thị Hải Uyên 028.38.412.362 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106727571
CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư AIO Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh 02835512819 Nguyễn Thị Hải Uyên 028.38.412.362 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300585487
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 6 Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh 02835512819 Nguyễn Thị Hải Uyên 028.38.412.362 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300581838
CôNG TY Cổ PHầN IN NôNG NGHIệP Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh 02835512819 Nguyễn Thị Hải Uyên 028.38.412.362 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300376807
CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và XâY DựNG AN THịNH Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh 02835512819 Nguyễn Thị Hải Uyên 028.38.412.362 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300534179
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU QUANG MẪN Chi cục Thống kê Quận Bình Thạnh 02835512819 Trần Thái Điền 028.38.412.362 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300377536
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 Cao Trần Lan Vy 54341532 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108807984
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN NHẬT NAM Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 Cao Trần Lan Vy 54341532 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0201240971
CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THươNG MạI CộNG HOà Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 Cao Trần Lan Vy 54341532 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0102756236
CôNG TY Cổ PHầN Y Tế AMVGROUP Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 Cao Trần Lan Vy 54341532 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0101865257
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PITC Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 Cao Trần Lan Vy 54341532 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0104507274
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ LOGISTICS VIỆT NAM Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 Cao Trần Lan Vy 54341532 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0104524022
CÔNG TY TNHH ICFOOD VIỆT NAM Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 Trần Thị Kim Thanh 54341532 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0105915759
CôNG TY TNHH VIễN THôNG Số VIệT Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 Trần Thị Kim Thanh 54341532 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0105761121
CôNG TY TNHH TBL Hà NộI Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 Trần Thị Kim Thanh 54341532 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108091348
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN CHUYểN ĐộNG Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 Trần Thị Kim Thanh 54341532 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300449815
CôNG TY TNHH KIểM TOáN Và Tư VấN A & C Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 Trần Thị Kim Thanh 54341532 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300565201
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VISACOOP Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 Trần Thị Kim Thanh 54341532 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300559007
CôNG TY Cổ PHầN BáCH HóA MIềN NAM Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 Nguyễn Hữu Duy Tân 54341532 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300586787
CôNG TY Cổ PHầN THI CôNG Cơ GIớI Và XâY DựNG ĐấT VIệT Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 Nguyễn Hữu Duy Tân 54341532 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300524808
CôNG TY Cổ PHầN THANH BìNH Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 Nguyễn Hữu Duy Tân 54341532 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300485274
CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và XâY DựNG HL-86 Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 Nguyễn Hữu Duy Tân 54341532 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300462855
CôNG TY Cổ PHầN Cơ KHí NGâN HàNG Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 Nguyễn Hữu Duy Tân 54341532 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300439662
CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN GIAO THôNG CôNG CHáNH Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 Nguyễn Hữu Duy Tân 54341532 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300426504
CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN KHOáNG SảN 6 Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 Nguyễn Hữu Duy Tân 54341532 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300402398
CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN QUY HOạCH Và XâY DựNG CPC Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 Nguyễn Hữu Duy Tân 54341532 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300394676
CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN CấP THOáT NướC Và MôI TRườNG Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 Nguyễn Hữu Duy Tân 54341532 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300690467
Cty TNHH Công Nghiệp Thương Mại Thành Tín Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 Nguyễn Hữu Duy Tân 54341532 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108056664
CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN ĐầU Tư QUốC Tế ANH VIệT Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 Nguyễn Hữu Duy Tân 54341532 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0109543727
CÔNG TY CỔ PHẦN CÂN ĐIỆN TỬ SÀI GÒN Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 Nguyễn Hữu Duy Tân 54341532 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0109556740
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN GREEN VALLEY Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 Nguyễn Hữu Duy Tân 54341532 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108949530
CÔNG TY CỔ PHẦN DEVSAMURAI VIỆT NAM Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 Nguyễn Hữu Duy Tân 54341532 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106709332
CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ MạNH THườNG QUâN Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 Nguyễn Hữu Duy Tân 54341532 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106659917
CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ HàNG KHôNG SàI GòN Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 Nguyễn Hữu Duy Tân 54341532 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107257375
CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN PVN VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 Nguyễn Hữu Duy Tân 54341532 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107372515
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SÂN BAY SÀI GÒN Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 Nguyễn Hữu Duy Tân 54341532 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107408874
CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XUấT NHậP KHẩU Y Tế TOPMEDIC Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 Nguyễn Hữu Duy Tân 54341532 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106038691
Công Ty Cổ Phần Giám Định Thẩm Định Nước Việt Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 Nguyễn Hữu Duy Tân 54341532 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0105867953
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG ĐÔ VIỆT NAM - BQP Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 Nguyễn Hữu Duy Tân 54341532 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106099895
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY KIÊN LONG Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 Nguyễn Hữu Duy Tân 54341532 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106162593
CôNG TY Cổ PHầN THIếT Bị CôNG NGHệ NAM PHONG Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 Nguyễn Hữu Duy Tân 54341532 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0104400926
CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư DOHA Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 Nguyễn Hữu Duy Tân 54341532 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0104192835
CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH TRE VIỆT Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 Nguyễn Hữu Duy Tân 54341532 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0104895563
Cty CP Đầu Tư Xây Dựng 319 Miền Nam Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 Nguyễn Hữu Duy Tân 54341532 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0105287568
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC GIA Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 Nguyễn Hữu Duy Tân 54341532 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0102683115
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MHL Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 Nguyễn Hữu Duy Tân 54341532 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0102353195
CôNG TY CP ĐầU Tư XâY LắP ĐIệN MINH NGọC Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 Nguyễn Hữu Duy Tân 54341532 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0102016538
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TMG Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 Tạ Khánh Nhi 54341532 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0101385998
CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI VIỆT HÀN Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 Tạ Khánh Nhi 54341532 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0100365942
CôNG TY TNHH Kỹ THUậT XIN Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 Tạ Khánh Nhi 54341532 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0105474624
CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ MHP Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 Tạ Khánh Nhi 54341532 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0104508944
CôNG TY TNHH LIêN MINH THIếT Kế QUốC Tế FINKO Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 Tạ Khánh Nhi 54341532 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0104568566
Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Chuyên Nghiệp Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 Tạ Khánh Nhi 54341532 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106326361
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BảO ANH CHIếN Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 Tạ Khánh Nhi 54341532 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106042190
CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ GIảI PHáP TốT HơN Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 Tạ Khánh Nhi 54341532 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106078687
CôNG TY TNHH Cơ KHí & XâY DựNG HòA HUY Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 Tạ Khánh Nhi 54341532 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107513357
CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẮC TRƯỜNG AN Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 Tạ Khánh Nhi 54341532 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107728024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HAND DECOR Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 Tạ Khánh Nhi 54341532 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107754507
CôNG TY TNHH HưNG PHúC VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 Tạ Khánh Nhi 54341532 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107381929
CôNG TY TNHH CENCO Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 Tạ Khánh Nhi 54341532 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107028262
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM HOA KỲ Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 Tạ Khánh Nhi 54341532 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106576001
CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và PHáT TRIểN Đô THị MINH TâN Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 Tạ Khánh Nhi 54341532 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106544867
CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và KINH DOANH BấT ĐộNG SảN PHươNG ĐôNG Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 Tạ Khánh Nhi 54341532 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106709420
CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN NEWAGE MEDIA Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 Tạ Khánh Nhi 54341532 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106845254
CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ CáT GIA PHúC Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 Tạ Khánh Nhi 54341532 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0109207115
CÔNG TY TNHH BPS VIỆT NAM Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 Tạ Khánh Nhi 54341532 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108917761
CôNG TY TNHH HUIPENG TECHNOLOGY Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 Tạ Khánh Nhi 54341532 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300660543
CôNG TY TNHH DệT HANSHIN VINA Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 Tạ Khánh Nhi 54341532 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300237440
DNTN Nghĩa Nhàn Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 DTV124 54341532 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300462608
DNTN Kim Quy Chi cục Thống kê Quận Tân Bình 02854341532 DTV124 54341532 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300627384
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT NAM Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 02854088323 Điều tra viên 7 02854088323 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0104406702
CÔNG TY CỔ PHẦN KNIC Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 02854088323 Điều tra viên 7 02854088323 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0103065993
CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG NBN Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 02854088323 Điều tra viên 7 02854088323 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0102637711
CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và THươNG MạI THăNG LONG QUốC Tế Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 02854088323 Điều tra viên 23 028 54088323 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0105183907
CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI MIATOP Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 02854088323 Điều tra viên 23 028 54088323 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0105981494
Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Đệ Nhất Hoàng Gia Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 02854088323 Điều tra viên 23 028 54088323 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0105417739
CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU Và Tư VấN MAXV Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 02854088323 Điều tra viên 23 028 54088323 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0109064724
CôNG TY Cổ PHầN K-BEAUTY WORLDWIDE VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 02854088323 Điều tra viên 23 028 54088323 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0201304047
CôNG TY TNHH VậN TảI ĐứC NHâN Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 02854088323 Điều tra viên 23 028 54088323 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106701679
CôNG TY TNHH THươNG MạI Tư VấN ĐầU Tư Và XâY DựNG NAM ANH Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 02854088323 Điều tra viên 23 028 54088323 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300687619
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Xuất Khẩu Tân Bình Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 02854088323 Điều tra viên 27 028 54088323 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300402983
CôNG TY Cổ PHầN DệT MAY THắNG LợI Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 02854088323 Điều tra viên 27 028 54088323 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300688732
CôNG TY Cổ PHầN HIệP PHáT Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 02854088323 Điều tra viên 32 028 54088323 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300607282
CôNG TY Cổ PHầN NướC NGầM II Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 02854088323 Điều tra viên 32 028 54088323 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106158639
CôNG TY Cổ PHầN VINAECO Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 02854088323 Điều tra viên 32 028 54088323 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0105372580
CÔNG TY CỔ PHẦN ABG VIỆT NAM Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 02854088323 Điều tra viên 32 028 54088323 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300360123
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Vũ áNH CHíNH Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 02854088323 Điều tra viên 33 028 54088323 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0102292062
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN LƯỚI QUÝ CHUNG Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 02854088323 Điều tra viên 36 028 54088323 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0104753255
CôNG TY TNHH TRUYềN THôNG ĐA PHươNG TIệN SEN Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 02854088323 Điều tra viên 42 028 54088323 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106169285
CôNG TY Cổ PHầN DEMAX VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 02854088323 Điều tra viên 42 028 54088323 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106314616
CôNG TY Cổ PHầN NộI THấT Và VậT LIệU HOàN THIệN ĐINH HOàNG GIA Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 02854088323 Điều tra viên 42 028 54088323 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107503729
Cty TNHH Công Nghệ Gigi Việt Nam Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 02854088323 Điều tra viên 42 028 54088323 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0109109502
CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ PHâN PHốI B&M GROUP Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 02854088323 Điều tra viên 50 028 54088323 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300645496
CÔNG TY TNHH TMDV XÂY DỰNG CHẤN HƯNG Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 02854088323 Điều tra viên 54 028 54088323 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300667154
Cty TNHH Chế Biến Thủy Hải Sản Xuất Khẩu Việt Phú Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 02854088323 Điều tra viên 56 028 54088323 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0100519952
CôNG TY TNHH CôNG TY TNHH XâY DựNG á ĐôNG Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 02854088323 Điều tra viên 56 028 54088323 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300659770
CôNG TY Cổ PHầN NOVA RICHSTAR Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 02854088323 Điều tra viên 58 028 54088323 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300259518
Doanh Nghiệp Tư Nhân Thiết Kế Văn Đức Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 02854088323 Điều tra viên 60 028 54088323 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0101058623
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DU LỊCH ANH PHƯƠNG Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 02854088323 Điều tra viên 60 028 54088323 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0101795271
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TRƯỜNG CÔNG NGHỆ - KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 02854088323 Điều tra viên 60 028 54088323 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0101886708
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - TRUYỀN THÔNG APM Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 02854088323 Điều tra viên 60 028 54088323 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0105956603
CÔNG TY CỔ PHẦN APG QUỐC TẾ Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 02854088323 Điều tra viên 60 028 54088323 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300606401
CôNG TY Cổ PHầN VIệT PHONG Chi cục Thống kê Quận Tân Phú 02854088323 Điều tra viên 62 028 54088323 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300478598
CôNG TY Cổ PHầN MERUFA Chi cục Thống kê Quận Phú Nhuận 02838456837 Nguyễn Hoàng Anh Thư 02838456837 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300521758
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN Chi cục Thống kê Quận Phú Nhuận 02838456837 Nguyễn Hữu Tài 02838456837 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300444623
CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU Và PHáT TRIểN VăN HóA Chi cục Thống kê Quận Phú Nhuận 02838456837 Nguyễn Hữu Tài 02838456837 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300631013
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN Chi cục Thống kê Quận Phú Nhuận 02838456837 Nguyễn Hữu Tài 02838456837 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300183805
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOA PHƯỢNG ĐỎ Chi cục Thống kê Quận Phú Nhuận 02838456837 Hoàng Thị Tú Anh 02838456820 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300665661
CôNG TY Cổ PHầN VIệT LONG SàI GòN Chi cục Thống kê Quận Phú Nhuận 02838456837 Trịnh Trần Vị Thủy 02838456837 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108786614
CôNG TY Cổ PHầN D'ORO Chi cục Thống kê Quận Phú Nhuận 02838456837 Trịnh Trần Vị Thủy 02838456837 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300407170
CôNG TY Cổ PHầN Mỹ PHẩM NAM PHáT Chi cục Thống kê Quận Phú Nhuận 02838456837 Nguyễn Phi Hổ 02838456820 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108546806
CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và ĐầU Tư XâY DựNG PHúC VINH Chi cục Thống kê Quận Phú Nhuận 02838456837 Lê Thị Ngọc Châu 38456837 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0101859535
CôNG TY TNHH Kỹ THUậT Số TRUYềN THôNG TươNG TáC Chi cục Thống kê Quận Phú Nhuận 02838456837 Lê Thị Ngọc Châu 38456837 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300580295
CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN ĐầU Tư Và XâY DựNG COSEVCO PHươNG NAM Chi cục Thống kê Quận Phú Nhuận 02838456837 Đỗ Trần Dũng 38566820 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300464813
CôNG TY Cổ PHầN THIếT Bị GIáO DụC 2 Chi cục Thống kê Quận Phú Nhuận 02838456837 Nguyễn Quỳnh Trâm 38456820 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300657519
CôNG TY Cổ PHầN ONG MậT TP Hồ CHí MINH Chi cục Thống kê Quận Phú Nhuận 02838456837 Nguyễn Quỳnh Trâm 38456820 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108595923
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THINGO Chi cục Thống kê Quận Phú Nhuận 02838456837 Nguyễn Quỳnh Trâm 38456820 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0109540596
CÔNG TY TNHH CHIGASOCO Chi cục Thống kê Quận Phú Nhuận 02838456837 Nguyễn Lê Phương Tuyền 38456837 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106592571
CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI NGUồN SốNG Chi cục Thống kê Quận Phú Nhuận 02838456837 Nguyễn Lê Phương Tuyền 38456837 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0103717670
CôNG TY TNHH S.T.E.I.D.I.N.G.E.R VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận Phú Nhuận 02838456837 Nguyễn Lê Phương Tuyền 38456837 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107543753
CÔNG TY CỔ PHẦN EKID STUDIO Chi cục Thống kê Quận Phú Nhuận 02838456837 Đặng Thị Tuyết Mai 38456837 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0109247647
Cty CP Transforming Business House Chi cục Thống kê Quận Phú Nhuận 02838456837 Đặng Thị Tuyết Mai 38456837 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107792414
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA HƯNG PHÁT Chi cục Thống kê Quận Phú Nhuận 02838456837 Hồ Công Thế Hùng 38456820 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300580961
CôNG TY Cổ PHầN GIốNG THủY CầM TRUNG ươNG Chi cục Thống kê Quận Phú Nhuận 02838456837 Hồ Công Thế Hùng 38456820 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300562514
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tổng Hợp Miền Nam Chi cục Thống kê Quận Phú Nhuận 02838456837 Hồ Công Thế Hùng 38456820 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300428854
CôNG TY Cổ PHầN Kỹ THUậT XâY DựNG PHú NHUậN Chi cục Thống kê Quận Phú Nhuận 02838456837 Hồ Công Thế Hùng 38456820 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300567382
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TRƯỜNG SƠN Chi cục Thống kê Quận Phú Nhuận 02838456837 Lương Thị Mỹ Hồng 38456820 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106436780
CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN, ĐàO TạO Và XúC TIếN ĐầU Tư APEX Chi cục Thống kê Quận Phú Nhuận 02838456837 Lương Thị Mỹ Hồng 38456820 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0105326866
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG UREKA VIỆT NAM Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Phạm Thị Quê 0903006938 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0105585885
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Á ĐÔNG HPP Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Phạm Thị Quê 0903006938 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0102612594
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THẾ SƠN Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Phạm Thị Quê 0903006938 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108780468
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VNECO Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Phạm Thị Quê 0903006938 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300378480
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ TIỀN CHẾ Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Phạm Thị Quê 0903006938 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0103948533
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TAZ Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Chu Phạm Anh Thư 0903006938 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0104157566
CÔNG TY TNHH CORIC VIỆT NAM Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Chu Phạm Anh Thư 0903006938 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0105293554
CÔNG TY CỔ PHẦN BIOSCOPE VIỆT NAM Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Phạm Ngọc Phương Linh 0904451112 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108076526
CÔNG TY TNHH HỒNG Ý Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Lê Thị Kim Oanh 0904451112 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107795944
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Nguyễn Thị Quỳnh 0342200421 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106539659
CÔNG TY CỔ PHẦN GALAXY PLAY Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Nguyễn Thị Quỳnh 0342200421 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300562666
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 48 Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Nguyễn Thị Thu Giàu 02837221871 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300191122
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI MỴ LƯƠNG Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 PNDIEM2 02838964542 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300425187
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 610 Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Trần Trinh Tuyết 02837225276 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107838588
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VẠN PHÚ ĐIỀN Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Nguyễn Văn Thương 0906864676 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107507064
CÔNG TY TNHH NIPPON INTERIA Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Lê Hiền Hòa 0866168019 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108387031
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ GIA NGỌC Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Lê Hiền Hòa 0866168019 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0201074604
CÔNG TY CỔ PHẦN PENTHOMES Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Tống Ngọc Nhân 0968102481 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300476488
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 9 Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Phan Thị Huệ 0968102481 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0103640435
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỆT MAY VIỆT NAM Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Hồ Minh Trung 0919141218 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0102659641
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÚ KHANG Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Hồ Minh Trung 0919141218 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107376647
CÔNG TY TNHH SATSUKIKAI VIỆT NAM Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Nguyễn Tuấn Hùng 0906864676 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300558437
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THỦY LỢI ME CO SÀI GÒN Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Nguyễn Tuấn Hùng 0906864676 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300547065
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 41 Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Nguyễn Tuấn Hùng 0906864676 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108476926
CôNG TY TNHH THươNG MạI MAY MặC WISE Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Trương Bá Vui 0906864676 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107390190
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HƯNG THỊNH Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Nguyễn Thanh Tùng 02837470294 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107405880
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NGS Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Nguyễn Thanh Tùng 02837470294 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107278696
CÔNG TY TNHH SAMMAICT Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Nguyễn Thanh Tùng 02837470294 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0104823953
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN THĂNG LONG Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Nguyễn Thanh Tùng 02837470294 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0105641339
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT HỒNG PHONG Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 ĐTV 51 02838964542 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0105926648
Cty TNHH Đầu Tư Phát Triển Y Tế Châu Á Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 ĐTV 51 02838964542 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0101231652
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HOÀNG MAI Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 ĐTV 51 02838964542 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108381287
Cty TNHH Kiến Trúc Và Nội Thất Td House Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 ĐTV 51 02838964542 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108127379
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SKY HÀ NỘI Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 ĐTV 51 02838964542 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300557070
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 43 Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 ĐTV 51 02838964542 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300461403
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ Ô TÔ PHÁT TRIỂN Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 ĐTV 51 02838964542 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300607067
CÔNG TY CP NÔNG THỔ SẢN VIỆT NAM Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 ĐTV 51 02838964542 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300558980
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 46 Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Thái Thị Kim Chi 0364552662 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108866482
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG KOI STUDIO Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Thái Thị Kim Chi 0364552662 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107720522
Cty TNHH Tm Dv Thép Posco Vina Việt Nam Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Thái Thị Kim Chi 0364552662 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0101371265
Cty CP Vận Tải Và Chuyển Phát Nhanh An Pha Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Thái Thị Kim Chi 0364552662 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0102146199
CÔNG TY CỔ PHẦN I CHI VIỆT NAM Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Thái Thị Kim Chi 0364552662 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300383441
CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THươNG MạI DịCH Vụ AN KHANG LAND Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Dung 64 02837225276 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0102594320
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÔNG NGHIỆP & SẢN XUẤT KINH DOANH DỆT MAY VIỆT NAM Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Dung 66 02837225276 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0105253287
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÁI TUẤN Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Dung 67 02837225276 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0201560594
CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI THIÊN ÂN Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Lê Vũ Hoàng Châu 0919141218 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300405952
CôNG TY Cổ PHầN THựC PHẩM Và DịCH Vụ SàI GòN Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Lê Vũ Thanh Tuyền 02837221871 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108359080
CÔNG TY TNHH DIFC Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Phạm Thanh Hiền 02837221871 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0104169674
CôNG TY Cổ PHầN TRườNG TIềN HOLDINGS Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Phạm Thanh Hiền 02837221871 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107518524
CÔNG TY TNHH MÌ CAY SEOUL Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Nguyễn Quang Chiến 0928775679 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107405778
CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN THIỀN & YOGA VIỆT NAM Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Nguyễn Quang Chiến 0928775679 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106825106
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TASMANIA & PARTNER Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Vũ Thị Thanh Hương 0978206534 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107545454
CÔNG TY CỔ PHẦN BIDGLOBAL Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Vũ Thị Thanh Hương 0978206534 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107736829
CÔNG TY CỔ PHẦN TỪ THIỆN XÃ HỘI CỔ MẬT GIAO LONG Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Vũ Thị Thanh Hương 0978206534 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108100105
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F&S Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Vũ Thị Thanh Hương 0978206534 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0109556518
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GIAO LONG Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Vũ Thị Thanh Hương 0978206534 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0109719917
CÔNG TY TNHH M2B VIỆT NAM Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Vũ Thị Thanh Hương 0978206534 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106227297
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NAM YÊN Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Vũ Thị Thanh Hương 0978206534 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0102229134
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT HÀNG HẢI DẦU KHÍ Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Vũ Thị Thanh Hương 0978206534 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300449195
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Vũ Thị Thanh Hương 0978206534 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0101022659
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG XUYÊN LỤC ĐỊA Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Hoàng Thị Liễu 0978206534 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107747891
CÔNG TY TNHH LTT DFS Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Hoàng Thị Liễu 0978206534 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107401780
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH LONG Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Hoàng Thị Liễu 0978206534 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106867635
CÔNG TY TNHH THE MAGIC VIỆT NAM Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Lê Hồng Phước 0968102481 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0103063379
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐÔNG PHƯƠNG Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Trần Văn Hưởng 0968102481 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108654713
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NỘI THẤT GỖ VIỆT Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Trần Văn Hưởng 0968102481 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300451902
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI THÁI DƯƠNG Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Nguyễn Thị Phương Thanh 0866168019 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106782981
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU PHÂN BÓN VÀ NÔNG SẢN HIỂN ĐĂNG Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 ĐTV 102 0866168019 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106113821
CÔNG TY TNHH AN HUY LỢI Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 ĐTV 103 0866168019 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106207396
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG SỐNG S-LIFE Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Nguyễn Thị Ninh 0342200421 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0104506062
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LỮ HÀNH QUỐC TẾ TRUNG QUỐC VIỆT NAM Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Nguyễn Thị Ninh 0342200421 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0104981660
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ CHÂU Á ABS GROUP Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Nguyễn Thị Ninh 0342200421 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0100967506
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐÁ QUÝ VÀ TRANG SỨC TOÀN CẦU HAMANA Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Nguyễn Thị Ninh 0342200421 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106877418
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LMC HOLDINGS Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Nguyễn Thị Ninh 0342200421 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0201283340
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VỮNG AN Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Nguyễn Thị Ninh 0342200421 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108701025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU MOBILE LABOR Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Nguyễn Thị Ninh 0342200421 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300487352
CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ HàNG HảI Và DU LịCH SàI GòN Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Nguyễn Thị Ninh 0342200421 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0201951220
CÔNG TY CỔ PHẦN HL 99 Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Nguyễn Thị Ninh 0342200421 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0202018592
CÔNG TY TNHH PHAMTRAC Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Nguyễn Đăng Trường 0342200421 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0201286870
CÔNG TY TNHH ASIASUN VIỆT NAM Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Nguyễn Đăng Trường 0342200421 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107249092
CÔNG TY TNHH CHANG JU HOLDINGS Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Nguyễn Đăng Trường 0342200421 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0100573318
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THUẬN THÀNH CHUYỂN ĐỔI TỪ CÔNG TY TNHH THUẬN THÀNH CÓ GCN ĐKKD SỐ: 044512 DO Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Nguyễn Đăng Trường 0342200421 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0101573335
CÔNG TY TNHH HANDEE Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Nguyễn Đăng Trường 0342200421 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0101633464
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN HẢI SƠN Chi cục Thống kê Thành phố Thủ Đức 02838973296 Nguyễn Đăng Trường 0342200421 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106309729
CôNG TY TNHH TH FINE FOODS Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Phạm Thị Dung 39349600 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300478397
CôNG TY Cổ PHầN Mỹ THUậT SàI GòN Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Phạm Thị Dung 39349600 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300635522
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LÂM SẢN SÀI GÒN Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Phạm Thị Dung 39349600 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0101169115
CÔNG TY TNHH VIETNAM INTERNATIONAL ADJUSTER Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Trương Minh Ngọc 39349600 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0103762698
CôNG TY TNHH Tự ĐộNG HóA VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Trương Minh Ngọc 39349600 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106211586
CôNG TY TNHH MAR6 Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Phan Tuấn Đạt 39349600 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106302201
CÔNG TY TNHH VUA BIỂN - ĐÀM VĨNH HƯNG Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Phan Tuấn Đạt 39349600 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0105914970
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIẢI TRÍ CMN Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Phan Tuấn Đạt 39349600 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0105405331
CôNG TY TNHH Tư VấN Và TRUYềN THôNG C3 VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Phan Tuấn Đạt 39349600 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0104247876
Công ty cổ phần cơ điện lạnh Việt Nam Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Phan Tuấn Đạt 39349600 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107347692
CôNG TY TNHH THươNG MạI SảN XUấT NGUYễN HOàNG PHáT Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Phan Tuấn Đạt 39349600 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106587719
CôNG TY TNHH TDT VIệT THáI Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Phan Tuấn Đạt 39349600 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107709134
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUỆ LÂM TLC Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Phan Tuấn Đạt 39349600 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107880413
CÔNG TY TNHH JJ ACTCALL VIỆT NAM Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Phan Tuấn Đạt 39349600 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107880639
CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI AN HƯNG Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Phan Tuấn Đạt 39349600 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107629489
CôNG TY TNHH KINH DOANH Gỗ SAO BIểN ĐôNG Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Phan Tuấn Đạt 39349600 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108453661
CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ BREIZH VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Phan Tuấn Đạt 39349600 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108276596
CÔNG TY TNHH GENE FRIEND VIỆT NAM Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Phan Tuấn Đạt 39349600 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0201914638
CôNG TY TNHH THươNG MạI BABY MUM Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Tô Trung Tiến 39349600 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300513041
CôNG TY TNHH KIểM TOáN Và DịCH Vụ TIN HọC THàNH PHố Hồ CHí MINH Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Trương Minh Thư 39349600 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300568442
CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN DU LỊCH SÀI GÒN STAR Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Trương Minh Thư 39349600 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300624915
CÔNG TY TNHH CÔNG TY LIÊN DOANH CĂN HỘ SÀI GÒN Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Quang Thị Ngọc Tuyết 39349600 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300605888
CÔNG TY TNHH CĂN HỘ CAO CẤP ĐẮKLẮK - NHẬT BẢN Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Quang Thị Ngọc Tuyết 39349600 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0102288997
CôNG TY Cổ PHầN DIGITAL MARKETING VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Quang Thị Ngọc Tuyết 39349600 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300469106
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HÒA BÌNH VIỆT NAM Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Phạm Thị Giao 39349600 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300450673
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - XĂNG DẦU Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Đồng Thị Cảnh Ngọc 39349600 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300566614
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi Ii Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Nguyễn Thị Mai Hương 39349600 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300666552
CôNG TY TNHH COLUMBIA ASIA (VIệT NAM) Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Vi Bình Huy 39349600 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0103086922
CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN TRUYềN THôNG Và CôNG NGHệ VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Trần Quốc Quang 39349600 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0101161821
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DOANH NGHIỆP ACC GROUP Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Trần Quốc Quang 39349600 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0101335034
CôNG TY Cổ PHầN PISON Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Trần Quốc Quang 39349600 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0101510906
CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHệ DU LịCH GOTADI Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Trần Quốc Quang 39349600 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0104344157
CÔNG TY CỔ PHẦN FIT COSMETICS Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Trần Quốc Quang 39349600 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0104630077
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN LAND Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Trần Quốc Quang 39349600 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106153662
CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU NộI NGOạI THấT CáT TườNG Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Trần Quốc Quang 39349600 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106375390
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THANH BÌNH Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Trần Quốc Quang 39349600 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106389611
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BÓNG ĐÁ SÀI GÒN Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Trần Quốc Quang 39349600 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108270273
CôNG TY TNHH HộP SưU TậP Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Trần Quốc Quang 39349600 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107545260
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC SS GLOBAL Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Trần Quốc Quang 39349600 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107871810
CôNG TY Cổ PHầN NăNG LượNG TUầN HOàN Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Trần Quốc Quang 39349600 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107766904
CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN GIÁO DỤC MỸ THUẬT BỤI Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Trần Quốc Quang 39349600 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106588790
CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và DịCH Vụ Y Tế T&C Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Trần Quốc Quang 39349600 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107381573
CÔNG TY CỔ PHẦN HUNGRY BEAR INTERNET VIỆT NAM Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Trần Quốc Quang 39349600 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107320027
CôNG TY Cổ PHầN HOLDINGS SERVICE Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Trần Quốc Quang 39349600 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0201630033
CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THươNG MạI Và DịCH Vụ VậN TảI THU NGâN Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Vi Đình Bảo 39349600 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300563807
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Vi Đình Bảo 39349600 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300561285
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH ĐẠI VIỆT Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Vi Đình Bảo 39349600 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300469392
CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và KINH DOANH ĐịA ốC III Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Vi Đình Bảo 39349600 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300436686
Công Ty Cổ Phần Vật Tư Đường Sắt Sài Gòn Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Vi Đình Bảo 39349600 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300396948
CôNG TY Cổ PHầN ĐịA ốC THủ THIêM Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Vi Đình Bảo 39349600 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300520465
CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀIGÒN Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Sầm A Múi 39349600 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300604965
Công Ty Cổ Phần Hoàn Mỹ Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Sầm A Múi 39349600 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106077059
CTY CP PHIM THIÊN NGÂN Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Sầm A Múi 39349600 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108558488
CôNG TY TNHH SUPER-CHAIN LOGISTICS VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Phạm Nguyễn Hoàng Vũ 39349600 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300461192
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NHà XUấT BảN TRẻ (ĐượC CHUYểN ĐổI Từ NHà XUấT BảN TRẻ, GCNĐKKD Số 200759 Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Phạm Nguyễn Hoàng Vũ 39349600 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300509849
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN AN PHú Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Phạm Nguyễn Hoàng Vũ 39349600 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300488363
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DU LịCH THANH THANH Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Phạm Nguyễn Hoàng Vũ 39349600 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300466257
CôNG TY Cổ PHầN PHIM GIảI PHóNG Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Trần Quốc Anh 39349600 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300516035
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Lê QUANG LộC Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Trần Quốc Anh 39349600 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300540207
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ Cơ QUAN NướC NGOàI Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Trần Quốc Anh 39349600 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300424948
CôNG TY Cổ PHầN ĐịA CHấT Và KHOáNG SảN- VINACOMIN Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Trần Quốc Anh 39349600 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300606715
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN LƯƠNG THỰC Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Trần Quốc Anh 39349600 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108335509
Cty CP Y Dược Hạnh Phúc Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Trần Quốc Anh 39349600 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107699983
Cty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Đệ Nhất Việt Nam Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Trần Quốc Anh 39349600 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0102150780
Cty CP Tập Đoàn Tài Chính Á Châu Chi cục Thống kê Quận 3 02839349600 Trần Quốc Anh 39349600 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0101971424
CôNG TY Cổ PHầN JV - IT Chi cục Thống kê Quận 10 02838639928 Nguyễn Thị Thu Thảo 02838639928 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0102821735
CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI TRầN THịNH Chi cục Thống kê Quận 10 02838639928 Nguyễn Thị Thu Thảo 02838639928 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0101544045
CôNG TY TNHH Kỹ NGHệ MôI TRườNG Chi cục Thống kê Quận 10 02838639928 Nguyễn Thị Thu Thảo 02838639928 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0101760889
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI P VÀ N Chi cục Thống kê Quận 10 02838639928 Nguyễn Thị Thu Thảo 02838639928 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0105957043
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN GỖ NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG Chi cục Thống kê Quận 10 02838639928 Nguyễn Thị Thu Thảo 02838639928 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0105821275
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI NAM ĐẠI PHÁT Chi cục Thống kê Quận 10 02838639928 Nguyễn Thị Thu Thảo 02838639928 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106912888
CôNG TY Cổ PHầN Y VIệT - PHòNG KHáM BệNH VIệN ĐạI HọC Y DượC 1 Chi cục Thống kê Quận 10 02838639928 Nguyễn Thị Thu Thảo 02838639928 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300516370
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DU LịCH THươNG MạI Kỳ HòA Chi cục Thống kê Quận 10 02838639928 Nguyễn Thị Thu Thảo 02838639928 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300536458
Cty TNHH Làng Biệt Thự Sài Gòn Chi cục Thống kê Quận 10 02838639928 Nguyễn Thanh Trúc 02838639928 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300464683
CôNG TY Cổ PHầN VậT Tư BưU ĐIệN Chi cục Thống kê Quận 10 02838639928 Nguyễn Thanh Trúc 02838639928 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300485475
CôNG TY Cổ PHầN DU LịCH VăN HOá SUốI TIêN Chi cục Thống kê Quận 10 02838639928 Nguyễn Thanh Trúc 02838639928 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300482019
CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI ĐầU Tư VIMEC Chi cục Thống kê Quận 10 02838639928 Nguyễn Thanh Trúc 02838639928 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300417732
CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU DA GIầY SàI GòN Chi cục Thống kê Quận 10 02838639928 Nguyễn Thanh Trúc 02838639928 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300213376
Doanh Nghiệp Tư Nhân Linh Giang Chi cục Thống kê Quận 10 02838639928 Nguyễn Thanh Trúc 02838639928 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300183812
DOANH NGHIệP Tư NHâN DịCH Vụ KHáCH SạN NHấT NHấT Chi cục Thống kê Quận 10 02838639928 Nguyễn Thanh Trúc 02838639928 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300396916
CôNG TY Cổ PHầN GIáO DụC G SàI GòN Chi cục Thống kê Quận 10 02838639928 Nguyễn Thanh Trúc 02838639928 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300371598
Doanh Nghiệp Tư Nhân Triêu Nhật Chi cục Thống kê Quận 10 02838639928 Nguyễn Thanh Trúc 02838639928 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300634374
CôNG TY Cổ PHầN Cơ KHí LâM NGHIệP SàI GòN Chi cục Thống kê Quận 10 02838639928 Nguyễn Thanh Trúc 02838639928 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107340270
CôNG TY TNHH XâY DựNG Và NộI THấT SàI GòN Chi cục Thống kê Quận 10 02838639928 Nguyễn Thanh Trúc 02838639928 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106571130
CôNG TY TNHH SOUDAL Chi cục Thống kê Quận 10 02838639928 Nguyễn Thanh Trúc 02838639928 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107437032
CôNG TY Cổ PHầN DượC HAPU Chi cục Thống kê Quận 10 02838639928 Nguyễn Thanh Trúc 02838639928 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107872927
CôNG TY Cổ PHầN NHâN LựC HOSPITALITY PACIFIC VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 10 02838639928 Nguyễn Thanh Trúc 02838639928 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107986850
CôNG TY TNHH Y Tế âU LạC Chi cục Thống kê Quận 10 02838639928 Nguyễn Thanh Trúc 02838639928 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108439709
Cty CP Công Nghệ Kết Nối Chuỗi Khối - Kardiachain Chi cục Thống kê Quận 10 02838639928 Nguyễn Thanh Trúc 02838639928 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0109571379
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THANH TRÚC Chi cục Thống kê Quận 10 02838639928 Nguyễn Thanh Trúc 02838639928 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0109086608
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ HT VIỆT NAM Chi cục Thống kê Quận 10 02838639928 Nguyễn Thanh Trúc 02838639928 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300428540
DNTN Si Mi Li Phương Chi cục Thống kê Quận 11 02839637814 Nguyễn Trường Yên 0947982983 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300435234
Văn Phòng Luật Sư Phan Thị Thanh Hậu Chi cục Thống kê Quận 11 02839637814 Phan Ngọc Mai Anh 0903844603 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300347281
Công Ty TNHH Bao Bì Và Sản Xuất Vĩnh Tuấn Kiệt Chi cục Thống kê Quận 11 02839637814 Nguyễn Phú Quí 0938337484 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106000031
CôNG TY TNHH Y HọC Cổ TRUYềN Lê THáI TôN Chi cục Thống kê Quận 11 02839637814 Lê Thị Thanh Thúy 0908008366 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300417154
CôNG TY TNHH SảN XUấT - THươNG MạI NGọC THUậN PHONG Chi cục Thống kê Quận 11 02839637814 Nguyễn Hoài Ân 0908847776 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108244097
CôNG TY TNHH THươNG MạI Gỗ TRườNG THANH Chi cục Thống kê Quận 11 02839637814 Vòong Nhịt Minh 0933990646 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107484233
CôNG TY TNHH THươNG MạI ICHIGO VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 11 02839637814 Vòong Nhịt Minh 0933990646 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0105768367
CôNG TY CP TậP ĐOàN VENGROUP Chi cục Thống kê Quận 11 02839637814 Đặng Thị Bích Thủy 0903082892 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300395447
Văn Phòng Luật Sư Trần Từ Nhân Chi cục Thống kê Quận 11 02839637814 Đặng Thị Bích Thủy 0903082892 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0104232943
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HỮU PHÚ Chi cục Thống kê Quận 11 02839637814 Lê Văn Hòa 0909596985 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300444648
Cty CP Cơ Khí Công Trình 2 Chi cục Thống kê Quận 11 02839637814 Hồng Huy Vũ 0906856700 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300384357
CôNG TY Cổ PHầN RạNG ĐôNG HOLDING Chi cục Thống kê Quận 11 02839637814 Lê Đan Khanh 0765227456 ĐTV chưa xác nhận hoàn thành
0300482241
CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư CầU ĐườNG CII Chi cục Thống kê Quận 11 02839637814 Trần Thị Ngọc Oanh 0939094597 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300655293
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Du Lịch Và Thương Mại Seaprodex Chi cục Thống kê Quận 11 02839637814 NGUYỄN XUÂN HOÀNG MINH 0907666515 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300442760
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ Chi cục Thống kê Quận 4 02838253925 Cấn Hữu Dân 0908140007 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0100114233
CôNG TY TNHH HBP PROJECT MANAGEMENT Chi cục Thống kê Quận 4 02838253925 Cấn Hữu Dân 0908140007 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0200771190
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG SÀI GÒN Chi cục Thống kê Quận 4 02838253925 Cấn Hữu Dân 0908140007 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0100778756
CÔNG TY TNHH MSLGROUP (VIỆT NAM) Chi cục Thống kê Quận 4 02838253925 Phạm Thanh Hòa 0934036003 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0101292447
CôNG TY TNHH ARCHETYPE VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 4 02838253925 Phạm Thanh Hòa 0934036003 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0105749371
CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN DOANH NGHIệP TTC Chi cục Thống kê Quận 4 02838253925 Phạm Thanh Hòa 0934036003 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300422482
CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN Chi cục Thống kê Quận 4 02838253925 Phạm Thanh Hòa 0934036003 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300669828
CôNG TY Cổ PHầN DệT LướI SàIGòN Chi cục Thống kê Quận 4 02838253925 Phạm Thanh Hòa 0934036003 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300673461
TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG II - CÔNG TY CỔ PHẦN Chi cục Thống kê Quận 4 02838253925 Phạm Thanh Hòa 0934036003 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300643121
DOANH NGHIệP Tư NHâN TRăNG MậT Chi cục Thống kê Quận 4 02838253925 Trần Bá Lộc 0979728724 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300381966
CôNG TY Cổ PHầN NHựA VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 4 02838253925 Trần Bá Lộc 0979728724 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300515472
CôNG TY Cổ PHầN ADEC Chi cục Thống kê Quận 4 02838253925 Nguyễn Thị Thanh 0908108140 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0105676525
CôNG TY Cổ PHầN ĐàO TạO NGHIệP Vụ NGâN HàNG Chi cục Thống kê Quận 4 02838253925 Nguyễn Thị Thanh 0908108140 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0105235150
CôNG TY TNHH GIáM ĐịNH C&S Chi cục Thống kê Quận 4 02838253925 Nguyễn Thị Thanh 0908108140 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0104763704
CôNG TY TNHH MELILEA QUốC Tế VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 4 02838253925 Cấn Mạnh Thư 0798786333 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108872648
CôNG TY TNHH BấT ĐộNG SảN QUốC Tế E- HOUSE Chi cục Thống kê Quận 4 02838253925 Trương Thị Cúc 0707131488 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300361977
CôNG TY Cổ PHầN Kỹ THUậT XâY DựNG Và VậT LIệU XâY DựNG Chi cục Thống kê Quận 4 02838253925 Trương Thị Cúc 0707131488 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0104523389
Công ty TNHH KOAM Việt Nam Chi cục Thống kê Quận 4 02838253925 Trương Thị Cúc 0707131488 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0101576343
CôNG TY TNHH Tư VấN BảO Và ĐồNG Sự Chi cục Thống kê Quận 4 02838253925 Nguyễn Thị Thanh 0908108140 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108330885
CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và XâY DựNG VươNG BảO SơN Chi cục Thống kê Quận 4 02838253925 Nguyễn Thị Thanh 0908108140 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106871776
CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư SảN XUấT Và KINH DOANH GB-TEA VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 4 02838253925 Nguyễn Thị Thanh 0908108140 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106940740
CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHệ VERICHAINS VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 4 02838253925 Nguyễn Thị Thanh 0908108140 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300494021
CôNG TY Cổ PHầN IN Và DịCH Vụ THươNG MạI KHáNH HộI Chi cục Thống kê Quận 4 02838253925 Nguyễn Thị Thanh 0908108140 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300666400
CôNG TY Cổ PHầN IN BAO Bì Và XUấT NHậP KHẩU TổNG HợP Chi cục Thống kê Quận 4 02838253925 Nguyễn Thị Thanh 0908108140 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300683847
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KHÁNH HỘI Chi cục Thống kê Quận 4 02838253925 Nguyễn Thị Thanh 0908108140 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0104622767
Cty CP Golden Dragon Corporate Việt Nam Chi cục Thống kê Quận 4 02838253925 Lê Thiên Hoàng Anh 0962960536 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107343842
CôNG TY TNHH XâY LắP Và HOàN THIệN CôNG TRìNH TTP Chi cục Thống kê Quận 4 02838253925 Trương Thị Cúc 0707131488 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300636847
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHÁCH SẠN SÔNG HƯƠNG Chi cục Thống kê Quận 4 02838253925 Trương Thị Bích Phượng 0907896611 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300358815
Văn Phòng Luật Sư Trần Đức Dũng Chi cục Thống kê Quận 5 02838578495 Trâm NNM - NTY Nhạn 1.1 081 462 9136 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0109195903
CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG Và DịCH Vụ THươNG MạI AN KHáNH Chi cục Thống kê Quận 5 02838578495 Trâm NNM - NTY Nhạn 1.1 081 462 9136 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300379815
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÂN CHIẾN THẮNG Chi cục Thống kê Quận 5 02838578495 TM Hoa 1.1 081 541 8837 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300356335
DOANH NGHIệP Tư NHâN VạN VạN LợI Chi cục Thống kê Quận 5 02838578495 TM Hoa 1.1 081 541 8837 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300268054
Dntn Thương Mại Quỳnh Dương Chi cục Thống kê Quận 5 02838578495 TM Hoa 1.1 081 541 8837 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300234496
CôNG TY TNHH BùI DUY THọ Chi cục Thống kê Quận 5 02838578495 TM Hoa 1.1 081 541 8837 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300467204
DOANH NGHIệP TN THươNG MạI ĐồNG PHáT Chi cục Thống kê Quận 5 02838578495 TM Hoa 1.1 081 541 8837 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300250995
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUÁN THÀNH Chi cục Thống kê Quận 5 02838578495 Trâm NNM - TM Hoa 1.2 081 541 8837 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300385350
CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ PHụ TùNG ô Tô TIếN ĐạT Chi cục Thống kê Quận 5 02838578495 Trâm NNM-TM Hoa 2.1 081 541 8837 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300463947
CôNG TY Cổ PHầN Cơ KHí NGàNH IN Chi cục Thống kê Quận 5 02838578495 Trâm NNM-TM Hoa 2.1 081 541 8837 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300237916
CôNG TY TNHH NGUYễN TấN PHONG Chi cục Thống kê Quận 5 02838578495 TM Hoa 2.3 081 541 8837 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106366685
Cty CP Thương Mại Thắm Hà Nội Chi cục Thống kê Quận 5 02838578495 TM Hoa 2.3 081 541 8837 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0105265243
CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI CôNG NGHIệP QUốC Tế GBI Chi cục Thống kê Quận 5 02838578495 Trâm NNM - NĐ Thịnh 2.1 078 318 9061 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300340046
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ ấN TượNG Chi cục Thống kê Quận 5 02838578495 Trâm NNM - NĐ Thịnh 2.1 078 318 9061 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300445803
CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và ĐịA ốC SàI GòN CHợ LớN Chi cục Thống kê Quận 5 02838578495 Trâm NNM - NĐ Thịnh 2.1 078 318 9061 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107541611
Cty TNHH Golden Care Sài Gòn Chi cục Thống kê Quận 5 02838578495 NĐ Thịnh 2.3 078 318 9061 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0104115527
CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON Chi cục Thống kê Quận 5 02838578495 NTY Nhạn 2.1 081 462 9136 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300598119
CôNG TY Cổ PHầN BáCH HóA ĐIệN MáY SàI GòN Chi cục Thống kê Quận 5 02838578495 NTY Nhạn 2.1 081 462 9136 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300416094
DNTN TƯỜNG VY Chi cục Thống kê Quận 5 02838578495 NTY Nhạn 2.2 081 462 9136 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300326387
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC NGUYÊN Chi cục Thống kê Quận 5 02838578495 NTY Nhạn 2.3 081 462 9136 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107709977
CôNG TY TNHH COLOR PRO VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 5 02838578495 TM Hoa 3.1 081 541 8837 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107848628
CôNG TY TNHH YI-CHANG VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 6 02838541157 Hồng Kim Huyền 0565340343 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0103591146
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI & CÔNG NGHỆ HÀ PHÁT Chi cục Thống kê Quận 6 02838541157 Hồng Kim Huyền 0565340343 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300395052
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ PHÚ LÂM Chi cục Thống kê Quận 6 02838541157 Hồng Kim Huyền 0565340343 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300395077
DOANH NGHIệP Tư NHâN Vũ HOàNG NAM Chi cục Thống kê Quận 6 02838541157 Trần Thị Diệu Linh 0366799782 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108764353
CôNG TY TNHH THIếT Bị ĐIệN KHí BOERSHE Chi cục Thống kê Quận 6 02838541157 Nguyễn Văn Dy 0906613456 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108554532
CôNG TY TNHH ĐầU Tư NHà MáY Xỉ ĐườNG LâM Chi cục Thống kê Quận 6 02838541157 Võ Phương Tùng 0975042433 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300407614
CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư BìNH PHú Chi cục Thống kê Quận 6 02838541157 Lương Huỳnh Trung 0967803339 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300547026
Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Vật Liệu Điện Thành Phố Hồ Chí Minh Chi cục Thống kê Quận 6 02838541157 Nguyễn Thái Bình 0938526362 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300307218
DNTN HOÀNG MINH PHÚC Chi cục Thống kê Quận 6 02838541157 Nguyễn Trung Phú 0982780789 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300578426
Cty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Bảy Nghĩa Chi cục Thống kê Quận 8 02854314321 Lâm Viết Hùng 0985013973 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108528846
Cty CP Thương Mại Và Phát Triển Cửu Long Chi cục Thống kê Quận 8 02854314321 Mai Thị Ngọc Sương 0979227595 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107940479
CôNG TY TNHH MIRATEK Chi cục Thống kê Quận 8 02854314321 Mai Thị Ngọc Sương 0979227595 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106850399
CôNG TY TNHH NăNG LượNG XANH CKV VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 8 02854314321 Mai Thị Ngọc Sương 0979227595 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0104989042
CôNG TY TNHH ZHAN WANG VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 8 02854314321 Mai Thị Ngọc Sương 0979227595 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300477026
CôNG TY Cổ PHầN ĐịA ốC 8 Chi cục Thống kê Quận 8 02854314321 Phan Thanh Dân 0909103068 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300369422
DOANH NGHIệP Tư NHâN SảN XUấT NGô KIếN HưNG Chi cục Thống kê Quận 8 02854314321 Phạm Văn Một 0985013973 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300450962
CôNG TY Cổ PHầN ĐịA ốC CHợ LớN Chi cục Thống kê Quận 8 02854314321 Lê Thị Diễm Mi 0909103068 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300401362
CôNG TY Cổ PHầN SơN - CHấT DẻO Chi cục Thống kê Quận 8 02854314321 Nguyễn Anh Tuấn 0909103068 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300660568
CôNG TY TNHH NướC MắM VIệT HươNG HảI. Chi cục Thống kê Quận 8 02854314321 Phạm Hoàng Vĩnh Lộc 0909648823 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0105052492
CôNG TY TNHH NăNG LượNG GIó VIệT NAM WPV Chi cục Thống kê Quận 8 02854314321 Võ Thị Kim Loan 0932135767 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0101413130
CôNG TY TNHH THIếT Bị MáY MóC ĐạI CHíNH QUANG Chi cục Thống kê Quận Bình Tân 02838750338 Nguyễn Thị Phương Duyên 0908414778 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0102700106
Cty CP Hoá Chất Nông Nghiệp Và Công Nghiệp Aic Chi cục Thống kê Quận Bình Tân 02838750338 Nguyễn Văn Bình 0898893118 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0102635506
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG HÀ NỘI Chi cục Thống kê Quận Bình Tân 02838750338 Nguyễn Văn Bình 0898893118 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108954548
CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN THIếT Bị Y Tế VIệT NHậT Chi cục Thống kê Quận Bình Tân 02838750338 Nguyễn Văn Bình 0898893118 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0109109686
CôNG TY Cổ PHầN DINH DưỡNG DượC FIDIMILK Chi cục Thống kê Quận Bình Tân 02838750338 Nguyễn Văn Bình 0898893118 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108846616
CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU THươNG MạI ANH SơN Chi cục Thống kê Quận Bình Tân 02838750338 Lê Vũ Hàn Mai 0903479459 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108792181
CôNG TY TNHH CHANGE VN Chi cục Thống kê Quận Bình Tân 02838750338 Lê Vũ Hàn Mai 0903479459 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0201802490
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT STAR QUỐC TẾ Chi cục Thống kê Quận Bình Tân 02838750338 Lê Vũ Hàn Mai 0903479459 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108097276
CôNG TY TNHH THươNG MạI Và Kỹ THUậT METROINS Chi cục Thống kê Quận Bình Tân 02838750338 Lê Vũ Hàn Mai 0903479459 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106813492
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ASIA ENERGY Chi cục Thống kê Quận Bình Tân 02838750338 Lê Vũ Hàn Mai 0903479459 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107580314
CôNG TY TNHH ASIA GO Chi cục Thống kê Quận Bình Tân 02838750338 Lê Vũ Hàn Mai 0903479459 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106329210
CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ CHâU áNH NGọC Chi cục Thống kê Quận Bình Tân 02838750338 Lê Vũ Hàn Mai 0903479459 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106233910
CôNG TY TNHH THựC PHẩM SạCH TRí ĐứC Chi cục Thống kê Quận Bình Tân 02838750338 Lê Vũ Hàn Mai 0903479459 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300668006
CôNG TY TNHH DịCH Vụ QUỳNH ANH Chi cục Thống kê Quận Bình Tân 02838750338 Lê Vũ Hàn Mai 0903479459 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300415492
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI TRầN TRUNG DũNG Chi cục Thống kê Quận Bình Tân 02838750338 Lê Vũ Hàn Mai 0903479459 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300398208
DNTN Cơ Khí Ngọc Cứ Chi cục Thống kê Quận Bình Tân 02838750338 Trần Phan Huệ Hiền 0916404419 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300396465
Doanh Nghiệp Tư Nhân Liên Hưng Phát Chi cục Thống kê Quận Bình Tân 02838750338 Trần Phan Huệ Hiền 0916404419 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300458792
Doanh Nghiệp Tư Nhân Tuấn Hoàng Chi cục Thống kê Quận Bình Tân 02838750338 Trần Phan Huệ Hiền 0916404419 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300657484
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN RƯỢU THỰC PHẨM Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Lê Minh Khôi 0845557999 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300660085
CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN NAGATA (VIệT NAM) Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Lê Minh Khôi 0845557999 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300673045
Cty TNHH INOX SAIGON Benz Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Lê Minh Khôi 0845557999 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300676399
Cty TNHH Công Nghiệp á Châu Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Lê Minh Khôi 0845557999 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300670365
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỆT LONG Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Lê Minh Khôi 0845557999 ĐTV chưa xác nhận hoàn thành
0300671150
CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN HATCHANDO VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Lê Minh Khôi 0845557999 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300671986
CôNG TY TNHH SANKEI (VIệT NAM) Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Lê Minh Khôi 0845557999 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300644051
CÔNG TY TNHH LOTTERIA VIỆT NAM Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Nguyễn Khắc Huy 0975444490 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0101239965
CÔNG TY TNHH HỖ TRỢ SẢN XUẤT ĐÔNG NAM Á Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Nguyễn Khắc Huy 0975444490 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108867630
CôNG TY TNHH WE MAKE VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Nguyễn Khắc Huy 0975444490 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0102350010
CôNG TY TNHH SOLVEIT VINA Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Nguyễn Thị Bích Đào 0932.673.911 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300684047
CôNG TY TNHH Sứ ĐạI ĐồNG (VIệT NAM) Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Nguyễn Thị Bích Đào 0932.673.911 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300632232
CôNG TY Cổ PHầN BảO Vệ THựC VậT SàI GòN Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Đoàn Thị Hoàng Dung 0932.673.911 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300490281
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐầU Tư Và XâY DựNG TâN THUậN Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Đoàn Thị Hoàng Dung 0932.673.911 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300610077
CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU NGũ CốC Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Nguyễn Thị Hồng Nhung 0975444490 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0102022443
CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI NAM ANH Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Nguyễn Thị Hồng Nhung 0975444490 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0102344810
CôNG TY Cổ PHầN MUA BáN Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Đặng Thị Yến Nhi 0975444490 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0101166516
CôNG TY Cổ PHầN TRUYềN THôNG Và ĐầU Tư NAM HươNG Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Đặng Thị Yến Nhi 0975444490 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0101659783
CÔNG TY CỔ PHẦN ZION Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Đặng Thị Yến Nhi 0975444490 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107426513
CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ VIễN THôNG SAO BắC ĐẩU Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Nguyễn Trần Ngọc Diễm 02837852431 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0105461015
CÔNG TY CỔ PHẦN AHA CÀ PHÊ Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Nguyễn Trần Duy Bảo 02837852431 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106477642
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VẬT TƯ TÂN HOÀNG HUY Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Phạm Thành Đăng 02837852431 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108048007
CôNG TY TNHH SIêU THị KOREA Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Phạm Thành Đăng 02837852431 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300668870
CÔNG TY TNHH MK SEIKO (VIỆT NAM) Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Phạm Thành Đăng 02837852431 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300441118
CôNG TY Cổ PHầN XâY LắP CôNG TRìNH Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Đặng Thị Yến Thanh 02837852431 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108456768
CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT THươNG MạI Và DịCH Vụ TRANG MILAN Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Đặng Thị Yến Thanh 02837852431 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0201303766
CôNG TY TNHH VậN TảI BIểN Và THươNG MạI THáI DươNG Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Đặng Thị Yến Thanh 02837852431 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107346265
CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI Và SảN XUấT SEN VàNG Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Đặng Thị Yến Thanh 02837852431 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107423791
CôNG TY Cổ PHầN THIếT Bị Và CôNG NGHệ XâY DựNG MINH PHáT Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Trần Thị Kim Mai 02837852431 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0102524443
CôNG TY TNHH Kỹ THUậT THươNG MạI TOàN GIA PHáT Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Trần Thị Kim Mai 02837852431 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108440327
CôNG TY TNHH REPL VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Phạm Võ Hà Thanh 02837852431 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0102573200
CôNG TY TNHH THươNG MạI MEKONG VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Phạm Trí Huệ 02837852431 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0102126724
CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI ĐầU Tư PHáT TRIểN XâY DựNG MIềN TRUNG Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Phạm Trí Huệ 02837852431 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0102956108
CôNG TY TNHH Kỹ THUậT SINH HọC MEKONG Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Phạm Trí Huệ 02837852431 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106314038
CôNG TY TNHH KếT NốI Và SáNG TạO GIA BảO Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Phạm Trí Huệ 02837852431 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106367632
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN AN NGÂN PHÁT Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Trần Thị Kim Ngân 02837852431 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106131806
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BùI HIểN MINH Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Trần Thị Kim Ngân 02837852431 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108745992
CÔNG TY TNHH SUMO SOLUTIONS VIỆT NAM Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Trần Thị Kim Ngân 02837852431 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107879880
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT TOÀN CẦU Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Nguyễn Thị Thu Hằng 02837852431 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300380289
CÔNG TY CỔ PHẦN CARIC Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Nguyễn Thị Thu Hằng 02837852431 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108745600
CÔNG TY TNHH JC INTERNATIONAL VIỆT NAM Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Nguyễn Thị Hằng 02837851717 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0109691387
CÔNG TY TNHH BH CONSULTING VIETNAM Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Nguyễn Thị Hằng 02837851717 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108156468
CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU HAPPY HOUSE Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Nguyễn Thị Hằng 02837851717 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108232528
CôNG TY Cổ PHầN KINH DOANH Và QUảN Lý BấT ĐộNG SảN THIêN PHú Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Nguyễn Thị Hằng 02837851717 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0105790637
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Willcom Việt Nam Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Nguyễn Thị Hằng 02837851717 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106047304
CôNG TY TNHH MBC QUốC Tế Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Nguyễn Thị Hằng 02837851717 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0105520197
CôNG TY TNHH DịCH Vụ BảO Vệ AN NINH THáI CườNG Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Nguyễn Thị Hằng 02837851717 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0105614208
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ FUSAN VIỆT NAM Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Nguyễn Thị Hằng 02837851717 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0104955195
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ NAM VIỆT Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Nguyễn Thị Hằng 02837851717 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0104497298
CôNG TY Cổ PHầN WILL COMMUNICATION Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Nguyễn Thị Hằng 02837851717 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0103184380
CôNG TY TNHH SIN HENG VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Nguyễn Thị Hằng 02837851717 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0102796366
CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ GạCH Đỏ Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Trần Thị Thanh Dung 02837851717 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0101227536
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KỸ THUẬT HÀ MINH TRÍ Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Trần Thị Thanh Dung 02837851717 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0100255844
CôNG TY Cổ PHầN ĐịNH ANH Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Trần Thị Thanh Dung 02837851717 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0104986690
CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư NHậT NHậT Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Trần Thị Thanh Dung 02837851717 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0105860806
CôNG TY Cổ PHầN GIảI PHáP Và DịCH Vụ CôNG NGHệ TIêN TIếN QUANTUM Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Trần Thị Thanh Dung 02837851717 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0201653168
CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN ĐườNG THUỷ - Bộ VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Trần Thị Thanh Dung 02837851717 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108000439
CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN OMC Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Trần Thị Thanh Dung 02837851717 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106886532
CôNG TY TNHH ĐầU Tư KINH DOANH Và PHáT TRIểN THươNG MạI ĐIềN THịNH Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Trần Thị Thanh Dung 02837851717 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106984547
CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và THươNG MạI TANGAVI VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Trần Thị Thanh Dung 02837851717 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300257158
DNTN Tạ Tùng Hưng Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Trần Thị Thanh Dung 02837851717 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300565610
CôNG TY Cổ PHầN TàU CUốC Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Trần Thị Thanh Dung 02837851717 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108737374
CôNG TY TNHH A&SPACE MEDIA Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Nguyễn Quang Tân 02837851717 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0101481758
CôNG TY Cổ PHầN QUốC Tế CôNG NGHệ Và TRUYềN THôNG QUANG DươNG Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Nguyễn Quang Tân 02837851717 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0109337393
Cty CP Futura Năng Lượng Và Xây Dựng Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Bùi Thị Ngọc Trầm 02837851717 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108036040
Cty CP Aha Homecare Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Trần Thị Luyện 0932.673.911 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0100381285
Cty CP Đầu Tư Tài Chính Tân Việt Chi cục Thống kê Quận 7 02837852431 Trần Thị Luyện 0932.673.911 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107072159
Cty TNHH Idk Cleantech Chi cục Thống kê Huyện Củ Chi 02837902987 Võ Thị Thanh Thủy 0906613011 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300665541
CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHIệP TRầN GIA PHúC Chi cục Thống kê Huyện Củ Chi 02837902987 Võ Thị Thanh Thủy 0906613011 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106457371
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN V.N.T VIệT NAM Chi cục Thống kê Huyện Củ Chi 02837902987 Nguyễn Thị Thu Thủy 0357330324 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300607719
Công Ty TNHH Natural Choice Chi cục Thống kê Huyện Củ Chi 02837902987 Phan Thanh Tâm 0898135201 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300628250
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÒ SỮA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chi cục Thống kê Huyện Củ Chi 02837902987 Phan Thanh Tâm 0898135201 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108052356
CôNG TY Cổ PHầN KINH DOANH DịCH Vụ TổNG HợP VIệT LAND Chi cục Thống kê Huyện Hóc Môn 02862513606 Phan Thu Thảo 0964476811 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108484042
CÔNG TY CỔ PHẦN TÙNG GIANG BROTHERS Chi cục Thống kê Huyện Hóc Môn 02862513606 Phan Thu Thảo 0964476811 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107362563
CÔNG TY TNHH HEALTHY HERBS CORPORATION AND ANGEL'S QUEST Chi cục Thống kê Huyện Hóc Môn 02862513606 Trần Mỹ Dung 0908239552 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300603111
Doanh Nghiệp Tư Nhân Phan Thanh Loan Chi cục Thống kê Huyện Hóc Môn 02862513606 Trần Thị Thu Hiền 38914052 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300685379
Doanh Nghiệp Tư Nhân Diễm Phúc Chi cục Thống kê Huyện Bình Chánh 02837602143 Trương Thị Tố Nga 0352898590 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300685516
DNTN HảI NHớ Chi cục Thống kê Huyện Bình Chánh 02837602143 Trương Thị Tố Nga 0352898590 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0102609746
CôNG TY TNHH AVK VIệT NAM Chi cục Thống kê Huyện Bình Chánh 02837602143 Trương Thị Tố Nga 0352898590 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0102605981
CôNG TY Cổ PHầN 319 Hà NộI Chi cục Thống kê Huyện Bình Chánh 02837602143 Nguyễn Đức Văn 0335605715 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300463150
DNTN Sản Xuất Thương Mại Quyết Tiến Hai Chi cục Thống kê Huyện Bình Chánh 02837602143 Nguyễn Đức Văn 0335605715 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0101449391
CôNG TY Cổ PHầN KINH DOANH THIếT Bị CôNG NGHIệP Chi cục Thống kê Huyện Bình Chánh 02837602143 Võ Hồ Quốc Huy 0392190512 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108537086
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIỆN NHÂN Chi cục Thống kê Huyện Bình Chánh 02837602143 Lư Tấn Đạt 0989986578 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300394901
Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Quốc Chi cục Thống kê Huyện Bình Chánh 02837602143 Tôn Thất Duy 0393555400 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300566678
CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT THươNG MạI GIấY Mê KôNG Chi cục Thống kê Huyện Bình Chánh 02837602143 Lê Thị Mỹ Tuyền 0934142752 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106693234
CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THăNG LONG PHú QUốC Chi cục Thống kê Huyện Bình Chánh 02837602143 Lê Thị Mỹ Tuyền 0934142752 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300687672
Dntn Châu Đình Văn Chi cục Thống kê Huyện Bình Chánh 02837602143 Nguyễn Thị Thi Thơ 0935356542 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106629292
CôNG TY TNHH THươNG MạI HồNG Vỹ Chi cục Thống kê Huyện Bình Chánh 02837602143 Giang Thành Đường 0354605354 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106332559
CôNG TY Cổ PHầN VảI ĐịA Kỹ THUậT Hà NộI Chi cục Thống kê Huyện Bình Chánh 02837602143 Giang Thành Đường 0354605354 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108147872
CôNG TY Cổ PHầN TRườNG THàNH LAND Chi cục Thống kê Huyện Nhà Bè 02837827842 HỒ THỊ HOA 0772452909 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300343826
CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI DịCH Vụ TâN VâN ĐồN Chi cục Thống kê Huyện Nhà Bè 02837827842 Tống Hữu Phúc 0981886960 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0103838523
Công Ty TNHH Tư Vấn Phát Triển Thương Hiệu Trực Tuyến Cbo Chi cục Thống kê Huyện Nhà Bè 02837827842 Nguyễn Thị Hoài 0905466101 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0109605250
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SIÊU THỊ SƠN Chi cục Thống kê Huyện Nhà Bè 02837827842 Huỳnh Thị Tú Anh 0906822446 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300449205
Doanh Nghiệp Tư Nhân Xi Mạ Cẩm Sinh Chi cục Thống kê Huyện Nhà Bè 02837827842 Nguyễn Văn Vạn 0909871273 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300515377
Cty TNHH Một Thành Viên Đóng Và Sửa Tàu Hải Minh Chi cục Thống kê Huyện Nhà Bè 02837827842 Nguyễn Thị Nguyệt 0905466101 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300539709
CôNG TY TNHH CôNG NGHệ HP VIệT NAM Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Nguyễn Thị Minh Nguyên 0363799799 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300492137
CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG MINH THàNH Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Nguyễn Thị Minh Nguyên 0363799799 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300487137
TổNG CôNG TY XâY DựNG CôNG TRìNH GIAO THôNG 6 - CôNG TY Cổ PHầN Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Nguyễn Thị Minh Nguyên 0363799799 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300421520
CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và XâY DựNG CôNG TRìNH 3 Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Nguyễn Thị Minh Nguyên 0363799799 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300673888
CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN BAO Bì NHậT BảN (VIệT NAM) Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Nguyễn Thị Minh Nguyên 0363799799 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300608568
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SIAM CITY CEMENT (VIỆT NAM) Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Nguyễn Thị Minh Nguyên 0363799799 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300602679
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ SÀI GÒN Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Nguyễn Thị Minh Nguyên 0363799799 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300588569
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Mai Thị Dung 0933161647 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300624224
CÔNG TY LIÊN DOANH HỮU HẠN KHÁCH SẠN CHAINS CARAVELLE Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Mai Thị Dung 0933161647 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300629737
CôNG TY Cổ PHầN THựC PHẩM THIêN HươNG Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Mai Thị Dung 0933161647 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300629913
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CJ CẦU TRE Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Mai Thị Dung 0933161647 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300631398
CÔNG TY TNHH SÀI GÒN BOULEVARD COMPLEX Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Mai Thị Dung 0933161647 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300426575
Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Viên Cây Xanh Thành Phố Hồ Chí Minh Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Mai Thị Dung 0933161647 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300100037
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN (ĐƯỢC CHUYỂN ĐỔI TỪ TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀ Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Mai Thị Dung 0933161647 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300105356
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Mai Thị Dung 0933161647 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300540937
CôNG TY Cổ PHầN ĐịA ốC 11 Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Mai Thị Dung 0933161647 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300559649
CôNG TY TNHH LUKS LAND (VIệT NAM) Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Mai Thị Dung 0933161647 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300583659
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Mai Thị Dung 0933161647 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0102289856
CôNG TY TNHH L�OREAL VIệT NAM Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Mai Thị Dung 0933161647 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0102112619
CôNG TY TNHH CPG VIệT NAM Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Mai Thị Dung 0933161647 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0102372825
CÔNG TY TNHH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐÔNG LONG VIỆT NAM Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Ngô Thành Thông 0901383181 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0103908530
CôNG TY TNHH PHáT TRIểN KIếN TRúC CHU YU YI Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Ngô Thành Thông 0901383181 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0100792510
CÔNG TY TNHH IIBC Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Ngô Thành Thông 0901383181 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300567865
CôNG TY Cổ PHầN Cơ KHí Và XâY LắP 276 Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Ngô Thành Thông 0901383181 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300477989
CôNG TY Cổ PHầN Cơ KHí - XâY DựNG GIAO THôNG Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Ngô Thành Thông 0901383181 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300481551
TổNG CôNG TY Cơ KHí GIAO THôNG VậN TảI SàI GòN - TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Ngô Thành Thông 0901383181 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300393538
CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và XâY DựNG CấP THOáT NướC Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Ngô Thành Thông 0901383181 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300391040
CôNG TY Cổ PHầN BAO Bì NHựA TâN TIếN Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Ngô Thành Thông 0901383181 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300420157
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2 Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Ngô Thành Thông 0901383181 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300406346
CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG Số 14 Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Ngô Thành Thông 0901383181 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300688235
CôNG TY TNHH QUốC Tế DAIWA LANCE Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Ngô Thành Thông 0901383181 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300628797
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Lê Thị Mai Chi 0936640636 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300658992
CôNG TY Cổ PHầN XâY LắP THủY SảN II Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Lê Thị Mai Chi 0936640636 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300588664
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT TƯ XÂY DỰNG Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Lê Thị Mai Chi 0936640636 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300602502
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT TƯ XÂY DỰNG 2 Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Lê Thị Mai Chi 0936640636 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300408745
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Lê Thị Mai Chi 0936640636 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300421721
TổNG CôNG TY XâY DựNG SàI GòN-TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Lê Thị Mai Chi 0936640636 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300438813
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN MôI TRườNG Đô THị THàNH PHố Hồ CHí MINH Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Lê Thị Mai Chi 0936640636 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300510890
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IN BÁO NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Lê Thị Mai Chi 0936640636 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300584155
CôNG TY Cổ PHầN XâY LắP THươNG MạI 2 Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Lê Thị Mai Chi 0936640636 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0100114226
CÔNG TY TNHH THANG MÁY OTIS VIỆT NAM Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Lê Thị Mai Chi 0936640636 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0101647192
CÔNG TY TNHH FUJITEC VIỆT NAM Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Vũ Đình Huy 0908393805 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0105059353
CôNG TY TNHH DMG MORI VIệT NAM Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Vũ Đình Huy 0908393805 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0104918404
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Vũ Đình Huy 0908393805 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107451799
CôNG TY TNHH THươNG MạI Và ĐầU Tư QUốC Tế MALCO Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Vũ Đình Huy 0908393805 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300547185
CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN MUốI MIềN NAM Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Vũ Đình Huy 0908393805 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300546537
TổNG CôNG TY XâY DựNG THủY LợI 4-CTCP Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Vũ Đình Huy 0908393805 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300509782
CôNG TY Cổ PHầN DệT MAY 7 Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Vũ Đình Huy 0908393805 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300491126
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IN SÀI GÒN GIẢI PHÓNG Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Vũ Đình Huy 0908393805 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300491976
CÔNG TY CỔ PHẦN IN GIA ĐỊNH Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Vũ Đình Huy 0908393805 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300462580
CôNG TY Cổ PHầN IN Số 4 Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Vũ Đình Huy 0908393805 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300460907
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Vũ Đình Huy 0908393805 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300459556
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IN THỐNG KÊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Vũ Đình Huy 0908393805 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300466144
CôNG TY Cổ PHầN IN Số 7 Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Vũ Đình Huy 0908393805 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300475734
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Vũ Đình Huy 0908393805 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300441502
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN IN TEM BƯU ĐIỆN Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Vũ Đình Huy 0908393805 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300422669
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY LắP ĐIệN 2 Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Vũ Đình Huy 0908393805 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300423479
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Vũ Đình Huy 0908393805 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300398889
TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ - CÔNG TY CỔ PHẦN Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Vũ Đình Huy 0908393805 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300401524
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Vũ Đình Huy 0908393805 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300378152
CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Số 5 Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Vũ Đình Huy 0908393805 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300655374
CôNG TY CôNG NGHIệP TâN á Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Vũ Đình Huy 0908393805 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300649250
Công Ty TNHH Một Thành Viên Quản Lý Khai Thác Dịch Vụ Thủy Lợi Thành Phố Hồ Chí Minh Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Nguyễn Minh Quang 0908188933 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300390921
CôNG TY Cổ PHầN LILAMA 18 Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Nguyễn Minh Quang 0908188933 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300419137
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐóNG TàU Và CôNG NGHIệP HàNG HảI SàI GòN Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Nguyễn Minh Quang 0908188933 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300430412
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Nguyễn Minh Quang 0908188933 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300465937
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM-VIETRAVEL Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Nguyễn Minh Quang 0908188933 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300442707
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY SÀI GÒN Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Nguyễn Minh Quang 0908188933 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300493194
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN 990 Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Nguyễn Minh Quang 0908188933 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300536017
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 59 Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Nguyễn Minh Quang 0908188933 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300533471
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TổNG CôNG TY THáI SơN Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Nguyễn Minh Quang 0908188933 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300525304
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HACOTA Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Nguyễn Minh Quang 0908188933 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300559014
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Nguyễn Minh Quang 0908188933 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108269207
CÔNG TY CỔ PHẦN BE GROUP Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Nguyễn Minh Quang 0908188933 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108480591
CôNG TY TNHH TERU DENSO VIệT NAM Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Nguyễn Minh Quang 0908188933 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106342356
CôNG TY TNHH MIDONG VIệT NAM E&C Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Nguyễn Minh Quang 0908188933 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0101595681
CÔNG TY CỔ PHẦN PHIM THIÊN NGÂN Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Nguyễn Minh Quang 0908188933 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300483037
CôNG TY Cổ PHầN DượC PHẩM DượC LIệU PHARMEDIC Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Lê Thị Ngoc Lan 0908900917 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300470246
CôNG TY Cổ PHầN DượC PHẩM TRUNG ươNG VIDIPHA Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Lê Thị Ngoc Lan 0908900917 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300430500
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Lê Thị Ngoc Lan 0908900917 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300425814
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG BìNH MINH Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Lê Thị Ngoc Lan 0908900917 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300381564
CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Nguyễn Lưu Hồng Hải 0908150685 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0101349118
CôNG TY TNHH MCLARENS VIệT NAM Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Nguyễn Lưu Hồng Hải 0908150685 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0101836707
CôNG TY TNHH XâY DựNG CôNG TRìNH JPS Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Nguyễn Lưu Hồng Hải 0908150685 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0100157406
CôNG TY TNHH PWC (VIệT NAM) Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Trương Thị Bích Lệ 0918878920 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0103100084
CôNG TY Cổ PHầN DầU NHờN PV OIL Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Trương Thị Bích Lệ 0918878920 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0102966346
CôNG TY TNHH Kỹ THUậT & XâY DựNG SEWOON Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Trương Thị Bích Lệ 0918878920 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0104128759
CôNG TY TNHH NEO VIệT NAM Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Trương Thị Bích Lệ 0918878920 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107658063
CôNG TY TNHH KEC VINA Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Trương Thị Bích Lệ 0918878920 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107933880
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG TOSAN VINA Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Trương Thị Bích Lệ 0918878920 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300419930
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Trương Thị Bích Lệ 0918878920 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300666030
CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN GUNZE (VIệT NAM) Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Trương Thị Bích Lệ 0918878920 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106061450
CÔNG TY TNHH SILASEAN Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Ngô Thanh Yên 0901383181 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0100144848
CÔNG TY TNHH NTT VIỆT NAM SOLUTIONS Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Phan Chí Trung 0933279113 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300437898
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Phan Chí Trung 0933279113 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300459154
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỊA ỐC BÌNH THẠNH Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Phan Chí Trung 0933279113 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300545501
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Phan Chí Trung 0933279113 ĐTV chưa xác nhận hoàn thành
0300580104
CôNG TY LIêN DOANH CăN Hộ Và VăN PHòNG SàI GòN Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Hồng Thanh Lâm 0903989756 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300585984
TổNG CôNG TY CôNG NGHIệP DầU THựC VậT VIệT NAM - CôNG TY Cổ PHầN Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Hồng Thanh Lâm 0903989756 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300587886
CôNG TY TNHH GIAO NHậN HàNG HóA VINAKO Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Hồng Thanh Lâm 0903989756 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300424088
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Hồng Thanh Lâm 0903989756 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300403987
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Hồng Thanh Lâm 0903989756 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300649476
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CÔNG TY CỔ PHẦN Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Hồng Thanh Lâm 0903989756 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0102238523
CôNG TY TNHH NOOR VIệT NAM Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Hồng Thanh Lâm 0903989756 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0100150577
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM(TÊN CŨ:TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Nguyễn Thị Phượng 0932135767 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0105696842
CôNG TY TNHH DịCH Vụ EB Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Nguyễn Thị Phượng 0932135767 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106562873
CôNG TY TNHH MOVEMAX SYSTEM VIệT NAM Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Nguyễn Thị Phượng 0932135767 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106957913
CôNG TY TNHH TRUSTING SOCIAL Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Nguyễn Thị Phượng 0932135767 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108196573
CÔNG TY TNHH WIDELY STAR LOGISTICS VIỆT NAM Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Nguyễn Thị Phượng 0932135767 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300667958
CôNG TY Cổ PHầN GIAO NHậN HàNG HóA JUPITER - PACIFIC Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Nguyễn Thị Phượng 0932135767 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300673648
CôNG TY LIêN DOANH CăN Hộ CôNG VIêN NGUYễN DU Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Nguyễn Thị Phượng 0932135767 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300408946
CôNG TY Cổ PHầN THUốC SáT TRùNG VIệT NAM Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Nguyễn Thị Phượng 0932135767 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300587741
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Nguyễn Thị Phượng 0932135767 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300468511
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW 25 Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Lê Thanh Xuân 0845557999 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300507707
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DẦU KHÍ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Lê Thanh Xuân 0845557999 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300668084
CôNG TY TNHH NIKKISO VIệT NAM Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Lê Thanh Xuân 0845557999 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300648264
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Lê Thanh Xuân 0845557999 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300604002
CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN PHáT TRIểN PHú Mỹ HưNG Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Lê Thanh Xuân 0845557999 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300591882
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN PHẦN MỀM QUANG TRUNG Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Lê Thanh Xuân 0845557999 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0100114025
CÔNG TY SGS VIỆT NAM TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Lê Thanh Xuân 0845557999 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0102142123
CÔNG TY TNHH INTERNATIONAL B2B SOLUTION Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Lê Thanh Xuân 0845557999 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300625210
TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SÀI GÒN - TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Trần Thị Xuân Hạnh 0394703968 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300659964
CôNG TY TNHH KHáCH SạN GRAND IMPERIAL SAIGON Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Trần Thị Xuân Hạnh 0394703968 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300686975
CôNG TY LIêN DOANH KHáCH SạN SAIGON RIVERSIDE Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Trần Thị Xuân Hạnh 0394703968 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300507182
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Xổ Số KIếN THIếT THàNH PHố Hồ CHí MINH Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Trần Thị Xuân Hạnh 0394703968 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300566149
CÔNG TY TNHH NIELSENIQ VIỆT NAM Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Trần Thị Xuân Hạnh 0394703968 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300483319
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Hoàng Thị Thắm 0989047649 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300613198
TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Hoàng Thị Thắm 0989047649 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300600417
CôNG TY Cổ PHầN THUốC THú Y TRUNG ươNG NAVETCO Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Hoàng Thị Thắm 0989047649 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300636205
TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN �TNHH MỘT THÀNH VIÊN (ĐƯỢC CHUYỂN ĐỔI TỪ TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP S Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Hoàng Thị Thắm 0989047649 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0102193946
CôNG TY TNHH AURECON VIệT NAM Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Hoàng Thị Thắm 0989047649 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300636131
CôNG TY TNHH PREFERRED FREEZER SERVICES VIệT NAM Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Huỳnh Hữu Sang 0909778846 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300602277
CôNG TY LIêN DOANH PHáT TRIểN TIếP VậN Số 1 Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Huỳnh Hữu Sang 0909778846 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300484873
Công Ty TNHH Một Thành Viên Cảng Bến Nghé Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Huỳnh Hữu Sang 0909778846 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300478044
CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Huỳnh Hữu Sang 0909778846 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300541994
CÔNG TY TNHH NIPPON ENGINEERING – VIỆT NAM Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Huỳnh Hữu Sang 0909778846 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300447173
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Huỳnh Hữu Sang 0909778846 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300555450
CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC II TNHH MỘT THÀNH VIÊN Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Nguyễn Nam Yên 0908207330 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300514013
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 27/7 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Thái Thị Mỹ Cúc 0775203694 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300442182
Công Ty TNHH Một Thành Viên Nước Ngầm Sài Gòn Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Thái Thị Mỹ Cúc 0775203694 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300376966
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHỆ CAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Thái Thị Mỹ Cúc 0775203694 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300609378
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN EAPG VIệT NAM Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Nguyễn Thanh Bình 0903869199 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0105787747
CôNG TY TNHH HAVIKY Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Nguyễn Thanh Bình 0903869199 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106515619
CôNG TY TNHH GAVANS VIETNAM Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Nguyễn Thanh Bình 0903869199 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0102373593
CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC - BẢN ĐỒ VIỆT NAM Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Nguyễn Chí Cương 0979427457 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300626775
CôNG TY TNHH MEKONG AUTO Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Nguyễn Chí Cương 0979427457 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300426374
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THảO CầM VIêN SàI GòN (ĐượC CHUYểN ĐổI Từ THảO CầM VIêN SàI GòN, GCNĐKKD Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Nguyễn Chí Cương 0979427457 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300518459
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG Và KINH DOANH NHà PHú NHUậN Phòng Thống kê Tổng Hợp 02838244733 Trần Thị Triêu Nhật 0903900554 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300448709
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM Phòng Thống kê Tổng Hợp 02838244733 Vũ Hải Hường 0968167336 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108918797
Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm INTEGER Phòng Thống kê Tổng Hợp 02838244733 Vũ Hải Hường 0968167336 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108621027
CôNG TY TNHH MARKERS VINA Phòng Thống kê Tổng Hợp 02838244733 Nguyễn Văn Thắng 0903394952 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0102180545
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG SMBC Phòng Thống kê Tổng Hợp 02838244733 Nguyễn Văn Thắng 0903394952 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0102631572
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ FWD Việt Nam Phòng Thống kê Tổng Hợp 02838244733 Nguyễn Văn Thắng 0903394952 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0101649055
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ MIRAE ASSET PRÉVOIR Phòng Thống kê Tổng Hợp 02838244733 Nguyễn Văn Thắng 0903394952 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300535140
CôNG TY ĐầU Tư TàI CHíNH NHà NướC THàNH PHố Hồ CHí MINH (ĐượC THàNH LậP TRêN Cơ Sở Tổ CHứC LạI QUỹ Đ Phòng Thống kê Tổng Hợp 02838244733 Nguyễn Văn Thắng 0903394952 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300674923
CôNG TY TNHH LIêN DOANH KHáCH SạN PLAZA Phòng Thống kê Tổng Hợp 02838244733 Nguyễn Văn Quang 0909095725 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0103020199
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ FIDES (VIỆT NAM) Phòng Thống kê Tổng Hợp 02838244733 Nguyễn Văn Quang 0909095725 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106022557
CÔNG TY TNHH KOA-SHA MEDIA VIỆT NAM Phòng Thống kê Tổng Hợp 02838244733 Nguyễn Văn Quang 0909095725 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106458978
CôNG TY TNHH KMD VINA Phòng Thống kê Tổng Hợp 02838244733 Nguyễn Văn Quang 0909095725 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0102745594
Công ty CP Quản lý Quỹ Pavo Capital Phòng Thống kê Tổng Hợp 02838244733 Lê Thị Thúy Dung 0984296989 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0102665814
Công Ty CP Quản lý Quỹ Đầu Tư Đỏ Phòng Thống kê Tổng Hợp 02838244733 Lê Thị Thúy Dung 0984296989 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0102594384
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG Phòng Thống kê Tổng Hợp 02838244733 Lê Thị Thúy Dung 0984296989 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300689990
CôNG TY TNHH ĐầU Tư BấT ĐộNG SảN THUậN VIệT Phòng Thống kê Tổng Hợp 02838244733 Lê Thị Thúy Dung 0984296989 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0104250501
CÔNG TY TNHH ASAHI SANGYO VIỆT NAM Phòng Thống kê Tổng Hợp 02838244733 Lâm Thị Kim Cúc 0908988055 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0102614143
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thương Mại Và Công Nghiệp Việt Nam Phòng Thống kê Tổng Hợp 02838244733 Lều Phương Nam 0948824587 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0102122617
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Vina Phòng Thống kê Tổng Hợp 02838244733 Lều Phương Nam 0948824587 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0102727651
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bảo Minh Phòng Thống kê Tổng Hợp 02838244733 Lều Phương Nam 0948824587 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300589890
CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và KINH DOANH BấT ĐộNG SảN Mỹ CảNH Phòng Thống kê Tổng Hợp 02838244733 Lều Phương Nam 0948824587 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300645369
CôNG TY Cổ PHầN KHO VậN MIềN NAM Phòng Thống kê Tổng Hợp 02838244733 Lê Minh Hùng 0908475531 ĐTV chưa xác nhận hoàn thành
0300672309
Công Ty Chế Biến Thực Phẩm XK Hùng Vương Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300533351
CôNG TY Cổ PHầN DượC PHẩM Và SINH HọC Y Tế Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300443073
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐóNG TàU 76 Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300444775
CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư-XâY DựNG Và KINH DOANH NHà SàI GòN Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300442457
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ITAXA Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300399360
CôNG TY Cổ PHầN KIM KHí THàNH PHố Hồ CHí MINH - VNSTEEL Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300417027
CôNG TY Cổ PHầN KIM THạCH Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300363808
CôNG TY Cổ PHầN BóNG ĐèN ĐIệN QUANG Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300378970
CôNG TY Cổ PHầN Cơ KHí Và ĐúC KIM LOạI SàI GòN Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0102734553
CôNG TY Cổ PHầN MACRO KIOSK Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0103004398
CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư VIệT NAM - ô MAN Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0104115414
CÔNG TY CỔ PHẦN KEM AN MINH Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106029873
CôNG TY TNHH 2REK GROUP VIệT NAM Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0105806044
CôNG TY TNHH AASTUDIO DESIGN Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Đinh Vũ Thắng 0988662199 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108914672
CôNG TY TNHH 3 MONKEYS Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Đinh Vũ Thắng 0988662199 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108805899
CôNG TY TNHH ANCHOR NETWORK VIệT NAM Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Đinh Vũ Thắng 0988662199 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107864683
CôNG TY Cổ PHầN QUANG ĐIệN PHú KHáNH Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Đinh Vũ Thắng 0988662199 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300381839
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS THỦ ĐỨC Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Đinh Vũ Thắng 0988662199 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300391837
CôNG TY Cổ PHầN VIETTRONICS TâN BìNH Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Đinh Vũ Thắng 0988662199 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300450056
CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN XâY DựNG CôNG TRìNH GIAO THôNG 7 Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Đinh Vũ Thắng 0988662199 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300523385
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DượC SàI GòN Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Lê Công Thụy 0937387907 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300629889
CôNG TY TNHH BếN THàNH - RSC Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Lê Công Thụy 0937387907 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0102056001
CôNG TY TNHH COTECNA VIệT NAM Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Lê Công Thụy 0937387907 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300558846
CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN VÀ VĂN PHÒNG LÀM VIỆC A-1 VY Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Nguyễn Thị Thu Oanh 0916258262 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108533405
CÔNG TY TNHH MEIN CMC Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Nguyễn Thị Hồng Thảo 0901918891 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0101104372
CÔNG TY TNHH KERRY EXPRESS (VIỆT NAM) Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Lý Thị Bích Huyền 0935038799 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0100101509
TổNG CôNG TY Cà PHê VIệT NAM � CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Phòng Tổ chức - Hành chánh 02838248865 Nguyễn Thị Phương Oanh 0914271609 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0102169911
CôNG TY TNHH EARTH VIệT NAM Phòng Tổ chức - Hành chánh 02838248865 Nguyễn Thị Phương Oanh 0914271609 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108634562
CÔNG TY TNHH WEGEN ENERGY VIỆT NAM Phòng Tổ chức - Hành chánh 02838248865 Lê Văn Đồng 0979363866 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300687055
CÔNG TY TNHH ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CARRIER VIỆT NAM Phòng Tổ chức - Hành chánh 02838248865 Lê Văn Đồng 0979363866 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300649123
CôNG TY TNHH SôNG THANH ĐA Bộ phận Điều Tra Nguyễn Thị Thanh Hồng 0908847555 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108056167
CôNG TY TNHH SNST & FINGER VINA Bộ phận Điều Tra Nguyễn Thị Thanh Hồng 0908847555 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107561255
CôNG TY TNHH SORBUS VIệT NAM Bộ phận Điều Tra Nguyễn Thị Thanh Hồng 0908847555 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0104675487
CÔNG TY TNHH SOA TRADING (VIỆT NAM) Bộ phận Điều Tra Nguyễn Thị Thanh Hồng 0908847555 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106886035
CôNG TY TNHH SUN UNITED Bộ phận Điều Tra Nguyễn Huy Mạnh 0937933987 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107979130
CôNG TY TNHH THIếT Bị HTV Bộ phận Điều Tra Nguyễn Hồng Sơn 0906613011 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108911664
CôNG TY TNHH THươNG MạI QUốC Tế TAI WO (VIệT NAM) Bộ phận Điều Tra Phan Thị Cẩm Dung 0903367717 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106788077
CôNG TY TNHH THươNG MạI VK INTERNATIONAL Bộ phận Điều Tra Ngô Thành Trí 0908285540 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0105605517
CôNG TY TNHH TIGER CONSULTING VIệT NAM Bộ phận Điều Tra Ngô Thành Trí 0908285540 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0104278507
CôNG TY TNHH Tư VấN Kỹ THUậT NES GLOBAL VIệT NAM Bộ phận Điều Tra Đặng Thị Hoàng Oanh 0933781223 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108503369
Cty TNHH Metal Studio Việt Nam Bộ phận Điều Tra Đặng Thị Hoàng Oanh 0933781223 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0104227862
CôNG TY TNHH VIễN THôNG TâN PHáT Bộ phận Điều Tra Nguyễn Anh Thư 0983371286 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300671552
CôNG TY TNHH ZEN PLAZA Bộ phận Điều Tra Nguyễn Thị Ngọc Mỹ 0906822446 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300546015
CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN COLGATE-PALMOLIVE (VIệT NAM) Bộ phận Điều Tra Nguyễn Thị Ngọc Mỹ 0906822446 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300443683
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC I Bộ phận Điều Tra Nguyễn Thị Hào 0981886960 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300395687
Cty Xây Dựng Số 4 Bộ phận Điều Tra Nguyễn Thị Hào 0981886960 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300674641
CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN SảN XUấT HàNG DA LATEK (VIệT NAM) Bộ phận Điều Tra Nguyễn Thị Hào 0981886960 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106269988
CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN KYOSAN KOGYO VIệT NAM Bộ phận Điều Tra Nguyễn Thị Hào 0981886960 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108538315
Cty TNHH Vsunwoo Bộ phận Điều Tra Nguyễn Thị Hào 0981886960 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0100908596
KOREA NATIONAL OIL CORPORATION-VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bộ phận Điều Tra Nguyễn Huỳnh Phát 0909871273 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300656667
Cty TNHH Liên Doanh Golden Saigon Plaza Bộ phận Điều Tra Nguyễn Huỳnh Phát 0909871273 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300635106
CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN TRUNG TâM Mê LINH Bộ phận Điều Tra Nguyễn Huỳnh Phát 0909871273 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300598221
Cty Phát Triển Căn Hộ Hướng Công Viên Bộ phận Điều Tra Nguyễn Huỳnh Phát 0909871273 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300402493
TổNG CôNG TY VậT LIệU XâY DựNG Số 1 - CôNG TY Cổ PHầN Bộ phận Điều Tra Nguyễn Huỳnh Phát 0909871273 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300468487
Cty Xây Dựng Giao Thông Saigon Bộ phận Điều Tra Nguyễn Huỳnh Phát 0909871273 Đã hoàn thành phiếu điều tra