THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP NĂM 2022  
Nhập Mã số thuế vào ô bên để xem Đơn vị và Người cần hỗ trợ: Danh sách doanh nghiệp Chưa kê khai hoặc Đang kê khai nhưng chưa xác nhận hoàn thành

Mã số thuế phải nhập 10 hoặc 13 ký tự

Mã số thuế
Tên công ty
Đơn vị phụ trách
Điện thoại đơn vị
Tên Điều tra viên
Điện thoại Điều tra viên
Mã Điều tra viên

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI PHIẾU TRỰC TUYẾN (PHIẾU 1/DN-TB / 1/DN-MAU)

Website kê khai: https://doanhnghiep2022.gso.gov.vn

Tài khoản đăng nhập: mã số thuế của doanh nghiệp        Mật khẩu đăng nhập lần đầu: mã số thuế của doanh nghiệp

Ví dụ: + Tài khoản đăng nhập: 0309954118     + Mật khẩu đăng nhập: 0309954118

Sau khi đăng nhập tài khoản, doanh nghiệp tiến hành đổi mật khẩu và bắt đầu thực hiện báo cáo.

Lưu ý: khi kê khai phiếu trực tuyến, doanh nghiệp sẽ thực hiện tất cả các phiếu hiển thị trên màn hình.

Trường hợp quên mật khẩu, liên hệ Điều tra viên phụ trách (hoặc Đơn vị phụ trách) để khôi phục lại mật khẩu. Mật khẩu khôi phục là Mã số thuế

Danh sách các Doanh nghiệp đã hoàn thành kê khai
 
Mã số thuế
Tên công ty
Đơn vị phụ trách
Điện thoại đơn vị
Tên Điều tra viên
Điện thoại Điều tra viên
Trạng thái kê khai
0300896919
CôNG TY TNHH THươNG MạI SONG HằNG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Thị Vân Anh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300951447
CôNG TY TNHH XâY DựNG - DịCH Vụ Kỹ THUậT VIễN ĐôNG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Thị Vân Anh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300967768
Công Ty TNHH Thương Mại Vạn Tường Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Thị Vân Anh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300995162
Cty TNHH Mặt Trời Quốc Tế Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Thị Vân Anh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0301002561
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHÁCH SẠN TÂN HOÀNG MINH Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Thị Vân Anh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0301006076
CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI DịCH Vụ TíN HòA Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Thị Vân Anh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0301018498
CôNG TY TNHH DượC PHẩM TíN ĐứC Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Thị Vân Anh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0301099306
CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN XâY DựNG CôNG TRìNH 625 Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Thị Vân Anh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0303439068
CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI VậN TảI CHấN PHáT Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Thị Vân Anh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0304639119
CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và THươNG MạI QUốC Tế PHúC THàNH Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Thị Vân Anh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0304736779
CôNG TY TNHH QUảNG CáO BằNG PHáT Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Thị Vân Anh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0305798714
CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHệ DCORP Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Thị Vân Anh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0309412425
CôNG TY Cổ PHầN ĐăNG VIệT CONSTRUCTION Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Thị Vân Anh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313541575
CôNG TY Cổ PHầN VậT LIệU Và GIảI PHáP SOL Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Thị Vân Anh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314516229
CôNG TY Cổ PHầN GIảI PHáP CôNG NGHệ SEN VàNG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Thị Vân Anh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0302691716
CôNG TY TNHH SảN XUấT & THươNG MạI DịCH Vụ MIềN NAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Thị Vân Anh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0302706899
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ÂU Á Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Thị Vân Anh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0305499979
CôNG TY Cổ PHầN Kỹ THUậT XâY DựNG BIểN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Thị Vân Anh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0305568206
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG SƯ TỬ BIỂN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Thị Vân Anh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312695565
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Thị Vân Anh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313696385
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DANH KHÔI HOLDINGS Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Thị Vân Anh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0302296219
CôNG TY TNHH MAI TRANG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Thị Vân Anh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0303930269
CôNG TY Cổ PHầN ONOFF Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Thị Vân Anh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0304017196
CÔNG TY TNHH MÁY THÉP VIỆT Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Thị Vân Anh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0304119335
CôNG TY Cổ PHầN HóA CHấT RồNG VIệT Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Thị Vân Anh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0305213884
CôNG TY TNHH DịCH Vụ Tư VấN TàI CHíNH Kế TOáN Và KIểM TOáN NAM VIệT Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Thị Vân Anh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0305301107
CôNG TY Cổ PHầN THựC PHẩM SUN DO Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Thị Vân Anh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0305317932
CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và DU LịCH VIễN ĐôNG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Thị Vân Anh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314031746
CÔNG TY CỔ PHẦN ETON Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Thị Vân Anh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0301450556
CôNG TY TNHH DượC PHẩM HUY CườNG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Thị Vân Anh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0301471330
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Thị Vân Anh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0301677564
CôNG TY TNHH Tư VấN XâY DựNG VIệT KIếN TRúC Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Thị Vân Anh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0301684995
CôNG TY TNHH CôNG NGHIệP Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Thị Vân Anh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0304812701
CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG HOA LIM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Thị Vân Anh 02838291478 ĐTV chưa xác nhận hoàn thành
0312581060
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Thị Vân Anh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312583445
CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ BấT ĐộNG SảN DANH KHôI VIệT Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Thị Vân Anh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313759243
CôNG TY Cổ PHầN NGHệ THUậT SONG MINH Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Thị Vân Anh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314475075
CÔNG TY CỔ PHẦN CARP JEWELRY Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Thị Vân Anh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0301913719
CôNG TY TNHH MINH TUệ Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Thị Vân Anh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0301920561
CôNG TY TNHH THIếT Bị Y Tế NGHĩA TíN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Thị Vân Anh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0303606960
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dược Phẩm Thành Nam Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Thị Vân Anh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0303647244
CÔNG TY TNHH TỐP TÊN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Thị Vân Anh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0305145377
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TRUYỀN THÔNG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Thị Vân Anh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0309612872
CôNG TY Cổ PHầN CHữ Ký Số VI NA Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Thị Vân Anh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313365915
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐÈO CẢ Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Thị Vân Anh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0104567756
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐÈO CẢ Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Thị Vân Anh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0106486365
CÔNG TY TNHH ROUTINE VIỆT NAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Thị Vân Anh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300422884
CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN KIếN TRúC Và XâY DựNG THàNH PHố Hồ CHí MINH Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Thị Vân Anh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300430099
CÔNG TY CỔ PHẦN TRỤC VỚT CỨU HỘ VIỆT NAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Thị Vân Anh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0310845889
CôNG TY Cổ PHầN D&D ENGINEERING CONSTRUCTION Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Thị Vân Anh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0311915440
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NEW POST Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Thị Vân Anh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0311936673
CôNG TY Cổ PHầN D1 CONCEPTS Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Thị Vân Anh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312381223
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỈNH PHONG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Thị Vân Anh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314181156
CôNG TY Cổ PHầN Lữ HàNH SàI GòN VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Thị Vân Anh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0303753468
CôNG TY TNHH VI TíNH NGUYêN KIM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Thị Vân Anh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314083991
CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và KINH DOANH BấT ĐộNG SảN HALOLAND Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Thị Vân Anh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314649564
CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư HòN NGọC VIễN ĐôNG SGVN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Thị Vân Anh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314587300
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Thị Vân Anh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0302967989
CôNG TY TNHH QUốC Tế ĐứC & VIệT Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Thị Vân Anh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0304264847
CôNG TY Cổ PHầN THIếT Bị Y Tế BáCH VIệT Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Thị Vân Anh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0308183123
CôNG TY Cổ PHầN THIếT Kế Và XâY DựNG HợP NHấT Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Thị Vân Anh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314054623
CôNG TY Cổ PHầN DUNG BìNH DươNG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Thị Vân Anh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312296176
CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI Và DU LịCH VIệT JET Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0305066171
Dntn Ngọc Huế Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313073133
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Kimtravel Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0301775586
DNTN Phòng Cho Thuê Ngọc Trâm Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313018615
CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ NHIêN LIệU HDMB Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313034007
CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN GREEN GUARD Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313401708
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN KHáCH SạN KIM DUNG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313390686
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ELELA Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313973543
CÔNG TY TNHH IN VÀ BAO BÌ THÁI DƯƠNG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0310787203
CôNG TY TNHH KIếN TRúC THủY MộC Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0305988659
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TOYOTA PHÚ MỸ HƯNG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300898673
DOANH NGHIệP Tư NHâN DịCH Vụ CầM Đồ ĐạI NAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0304519421
DNTN KHáCH SạN THU MAI Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312094229
CôNG TY TNHH BảO NGUYệT BAYNETO Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312196301
CôNG TY TNHH DịCH Vụ DU LịCH HI TRAVEL Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0310724813
CÔNG TY TNHH VIỆT HIẾU NGHĨA Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313794350
CôNG TY TNHH DịCH Vụ DU LịCH RồNG PHươNG NAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314076666
CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SEN VIỆT Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314779690
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN 1983 HOME Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313027994
CôNG TY TNHH RED RUBY ENTERTAINMENT Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313920132
CôNG TY TNHH NHà HàNG THáI CHâU Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314604108
CôNG TY TNHH RU9 Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314616311
CôNG TY TNHH THE NGUYENS Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0310918008
CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI DịCH Vụ KARAOKE KINGDOM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0305264800
CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU NGHI TOàN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313149304
Công Ty TNHH Afnor Việt Nam Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314193257
CôNG TY TNHH PHAN THàNH AKURUHI Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0310273430
CôNG TY TNHH CâU LạC Bộ Kỳ NGHỉ NINH VâN BAY Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0310280484
Cty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Nam Việt Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0309197746
CôNG TY TNHH GốM BìNH MINH Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0310298964
CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI DịCH Vụ Kỳ LONG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0311128852
CôNG TY TNHH MPK Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313088147
CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI LIêN HợP THàNH Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313751501
CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI MIềN ĐôNG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313761891
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU SINVIET Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313772678
CôNG TY TNHH QUảNG CáO TRUYềN THôNG NAM THIêN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0305335723
CôNG TY TNHH Hạ SA Kê Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314558444
CôNG TY TNHH THE JUNCTION VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0311057016
CôNG TY TNHH THIêN âN SàI GòN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312994910
CôNG TY TNHH VIệT ĐạI PHáT Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312962965
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NGHI SƠN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0310157120
CôNG TY TNHH PHầN MềM PHươNG NAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314046407
CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ FINE Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312324708
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐÔ THỊ VÀ GIAO THÔNG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312693857
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH BÁCH VIỆT Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313352923
CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI PHâN BóN LâN ĐạI LONG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313359301
Cty CP Mekong Cpf Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313695705
CôNG TY Cổ PHầN MYCORP Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313889242
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Alfa Việt Nam Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313897483
CôNG TY Cổ PHầN GOLDEN PADDY SG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314188497
CôNG TY Cổ PHầN LUCKY POINT Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314677272
CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAR POWER VIỆT NAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314689398
CÔNG TY CỔ PHẦN FADO EXPRESS VIỆT NAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300867178
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI SAO XANH Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300894220
Công Ty Tư Vấn Luật & Kiểm Toán Hoàng Gia -S.C.C.T (Tnhh) Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300955473
CôNG TY TNHH THươNG MạI - DịCH Vụ DU LịCH NAM DươNG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0301001832
Công ty TNHH Thương Mại Minh Thu Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0301004840
CôNG TY TNHH THươNG MạI THờI TRANG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0301151235
Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Hoàng Long Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0301434522
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG KHẢI HOÀN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0303310642
CôNG TY Cổ PHầN XâY LắP - THươNG MạI CHáNH PHúC Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0303318835
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng - Tư Vấn - Thiết Kế Quốc Tế Đông á Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0303388952
Công Ty TNHH Tư Vấn - Thiết Kế Và Xây Dựng Phố Mới Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0303398012
Công Ty TNHH Thương Mại Khánh Nghi Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0303426478
CôNG TY Cổ PHầN THIếT Bị THI VIệT Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0303472869
CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ SảN XUấT SắC MàU Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0303484092
CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ VậN TảI PHạM HOàNG Hà Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0303486928
Cty Cổ Phần Liên Trang Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0304642104
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MAGIC POWER Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0309475224
CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI DịCH Vụ QUảNG CáO KIM âN YếN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0310499981
CÔNG TY CỔ PHẦN VÕ BẢO Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312046835
CôNG TY Cổ PHầN DệT MAY Và THựC PHẩM NGUYêN TâM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312084125
CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI DịCH Vụ Và TRANG TRí NộI THấT INZONE Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312096071
Cty CP Đầu Tư Và Phát Triển Thương Mại Sài Thành Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312096498
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀNG BẾN THÀNH Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312099964
CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN THIếT Kế XâY DựNG A CộNG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312892764
CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHệ Và GIảI PHáP SáNG TạO THôNG MINH Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312894867
CôNG TY Cổ PHầN VăN HóA SONG HàNH Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312929238
CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư KINH DOANH HOàNG LONG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313219456
CÔNG TY CỔ PHẦN HUY HOÀNG LOGISTICS VIỆT NAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313221663
CôNG TY Cổ PHầN THáI BìNH DươNG TRườNG GIANG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313222392
Cty CP Bot Trung Lương - Mỹ Thuận Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313846288
CÔNG TY CỔ PHẦN KITIFARM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314133836
CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN SING VIệT Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314401556
CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN BIMEMO Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314593826
CôNG TY Cổ PHầN BEST FRESH FIELDS Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314601971
CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN THươNG MạI XâY DựNG QUY NHơN.BĐ Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0302122117
CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ BảO Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0302220040
CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI S.N.C Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0302310336
Công Ty TNHH Kiến Trúc A.T.A Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0302339783
CÔNG TY TNHH Ý TƯỞNG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0302342539
Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Thịnh Thế Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0302342585
Cty TNHH Tân Phương Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0302346068
Cty TNHH Tây Nam Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0302361468
Cty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Sản Xuất Dịch Vụ Văn Hoá Ngọc Vũ Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0302377316
CôNG TY TNHH SảN XUấT - THươNG MạI Và DịCH Vụ THáI HUY Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0303900507
CÔNG TY TNHH PHÁT HUY TRẺ Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0303933654
CôNG TY TNHH TRUYềN THôNG THươNG HIệU 2 Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0303945681
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THIếT Kế - XâY DựNG NAM VIệT Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0304030983
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VẠN PHÚC GIA Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0304031955
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP VÀ SẢN XUẤT VIỄN THÔNG MAI COM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0304058435
CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI HUỳNH LâM. Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0304059125
CôNG TY TNHH Tư VấN - THIếT Kế - XâY DựNG HIệP THANH Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0304111618
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THIÊN PHÚC Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0304113887
Cty TNHH Giờ Vàng Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0305275619
Công Ty Cổ Phần Đất ân Nam Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0305290423
CôNG TY Cổ PHầN BáCH NIêN GIA Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0305322996
CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN VIệT TUấN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0306518550
CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN Và THươNG MạI QUốC Tế VIệT AN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0309554557
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Giao Nhận Liên Kết Tiêu Điểm Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0309554966
Cty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Thái Bình Dương Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0309556233
CôNG TY Cổ PHầN SAVA M.E Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0310938163
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG BRANDON Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312002700
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tư Vấn Gia Minh Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312390443
Công Ty Cổ Phần Y Tế Tao Đàn Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312798320
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FITCOM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312815960
CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư BấT ĐộNG SảN DANH KHôI SàI GòN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312835195
CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT THươNG MạI Và ĐầU Tư PHú LợI Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313421888
CôNG TY Cổ PHầN TRUYềN THôNG MặT TIềN á CHâU Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313429460
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Điểm Bạc Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313649850
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÀI GÒN KIM HẢO Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313651779
CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ HƯNG GIA Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313659136
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI NAM TRUNG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314005390
Cty CP Đầu Tư Dịch Vụ Địa Ốc Đông Sài Gòn Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314018632
CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư AMIGO Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314630549
CôNG TY Cổ PHầN KIếN TRúC NộI THấT KHôNG GIAN XANH Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314644069
CôNG TY Cổ PHầN SWEMEMO Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0301442192
CôNG TY THươNG MạI PHúC LộC TNHH Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0301444898
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH ĐÔNG DƯƠNG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0301446101
CôNG TY TNHH XâY DựNG - THươNG MạI MINH XươNG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0301450612
CôNG TY ĐIệN THươNG MạI - Kỹ THUậT SàIGòN (TNHH) Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0301482861
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NAM LONG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0301515281
CôNG TY TNHH THươNG MạI - DịCH Vụ SảN XUấT KIM HOàN BộI Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0301528587
CôNG TY TNHH THươNG MạI MINH NGA Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0301540827
CôNG TY TNHH XâY DựNG THạNH HưNG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0301645474
CôNG TY TNHH DịCH Vụ TâN SAO SáNG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0301737728
Công Ty Cổ Phần Thương Mại - Dịch Vụ Công Nghiệp Cosi Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0301746264
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI MAI THI Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0301750221
CôNG TY TNHH TRUYềN THôNG NGUYễN VăN VINH Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0303126273
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN KIM TIệN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0303143624
CôNG TY TNHH DịCH Vụ Tư VấN GIáO DụC Và ĐàO TạO S.E.T Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0303178419
CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ PHươNG NAM VIệT Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0303183828
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SONG Y KIM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0303227105
Cty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Sơn Chà Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0303234945
Công Ty Cổ Phần C.P.M Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0303247197
Công Ty TNHH Nha Khoa Koseikai Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0304835843
CôNG TY Cổ PHầN TRUYềN THôNG SóNG MớI Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0310213872
CôNG TY Cổ PHầN GIáO DụC NGàY NAY Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0310299414
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC ĐẨU Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0311262304
CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN CôNG NGHệ DOMINO Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312136454
CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG AN CHấT Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312153178
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI TÂN ĐẠI DƯƠNG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312166882
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Tế Quốc Tế Tân Mỹ Hưng Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313455654
CôNG TY Cổ PHầN THáI DươNG Và NHữNG NGườI BạN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313475266
CôNG TY Cổ PHầN ĐIệN ảNH IMC Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313481573
CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHệ GIảI TRí HồNG HạC Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313487550
CôNG TY Cổ PHầN NGôI SAO LàM VIệC Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313749326
CôNG TY Cổ PHầN HóA ĐơN ĐIệN Tử VI NA Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313750554
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐẦU TƯ VIỆT Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313924169
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN NHẬT BẢN JOKO PAINT Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313933565
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH SƠN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313940435
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN PHÚC Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313942231
CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư BIZMAN SàI GòN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314237105
CôNG TY Cổ PHầN RượU Và THựC PHẩM SàNH ĐIệU Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314469699
CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI KAZUKO Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314474586
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIẢI MÃ BẢN THÂN INFOLIFE VIỆT NAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0301865952
CôNG TY TNHH XâY DựNG - THươNG MạI Và DịCH Vụ VI NAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0301915988
CôNG TY Cổ PHầN THIếT Bị THươNG MạIHà NộI - SàI GòN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0301990015
CôNG TY TNHH XâY DựNG MINH VIệT Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0302007788
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ HÀNH CHÁNH DOANH LUẬT Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0302017137
CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Kỹ THUậT Cơ ĐIệN LạNH Hà GIANG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0302071430
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ ĐẠI LÝ VẬN TẢI GIẢI THƯỞNG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0303564453
Cty Cổ Phần Dịch Vụ Và Kỹ Thuật Đường Biển Thái Bình Dương Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0303579178
CôNG TY TNHH XâY DựNG-THươNG MạI-DịCH Vụ PHAN NGUYễN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0303663817
Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Nguyễn Duy Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0306896739
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Vật Liệu Đất Việt Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0307481014
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Đại Hưng Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0309587224
CôNG TY Cổ PHầN BấT ĐộNG SảN ĐạI CườNG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0309678030
CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI QUốC Tế CHâU âU Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0310585221
CôNG TY Cổ PHầN ISEE Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0311469644
CôNG TY Cổ PHầN FB VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0311513011
CôNG TY Cổ PHầN ĐINH QUANG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312248398
CôNG TY Cổ PHầN THIếT Bị Y Tế MEGA Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313015808
Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Và Đầu Tư Giáo Dục Minh Việt Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313032391
CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHệ ASAP Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313034790
CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN EZLANDVIETNAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313381924
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Hợp Nhất Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313389722
Công Ty Cổ Phần Interio Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313411992
CôNG TY Cổ PHầN XúC TIếN DOANH NGHIệP VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313968705
CôNG TY Cổ PHầN SơN THANH NGọC Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313973871
CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN KINH DOANH SàI GòN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313987377
CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư KENO 888 Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314273720
CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư KIếN THIếT SàI GòN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314285740
CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư DANH KHôI Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314294199
CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN XâY DựNG VĩNH HươNG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314298404
CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THươNG MạI Và DịCH Vụ PHúC LạC Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314547403
CôNG TY Cổ PHầN JEVI Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314555299
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TƯ VẤN QUỐC TẾ AAC Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314561447
CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư HNSG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314794723
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUNNY PROFIT Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0105285507
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN UTV Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0107959261
CÔNG TY CP GIẢI TRÍ & TRUYỀN THÔNG S.I.M Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108224566
CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và QUảN Lý BấT ĐộNG SảN AN GIA HưNG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108616387
CÔNG TY TNHH ASAMA HOÀNG HÀ Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108619476
CôNG TY TNHH POWOD VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108619571
CôNG TY TNHH MWM CôNG NGHệ Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108628431
CôNG TY TNHH GTOS VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108633061
CôNG TY TNHH SHINDAKIBA QUốC Tế Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0108962732
CôNG TY TNHH THờI TRANG THIếT Kế WALENTY Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0109690915
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UCALL Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300603400
CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN ĐầU Tư Cơ ĐIệN Và XâY DựNG ĐôNG DươNG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300664650
Cty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Meinhardt (Việt Nam) Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300847936
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ BẾN THÀNH Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0305988352
CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN QUốC Tế TươNG LAI Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0306025555
CôNG TY Cổ PHầN QUảNG CáO TRUYềN THôNG ANH MINH Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0306176339
Công Ty Cổ Phần Quản Lý Bất Động Sản Nhà Xanh Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0310810124
CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG LụC HợP Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0311905523
Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Thương Mại Vinaxad Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0311965258
Công Ty Cổ Phần Quản Lý Thiên Minh Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313624694
CôNG TY Cổ PHầN DU LịCH ATOZ Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313628191
CôNG TY Cổ PHầN KIếN TRúC BắC VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314140537
CôNG TY Cổ PHầN Hạ TầNG NAM VIệT Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314148494
CôNG TY Cổ PHầN HOàNG TRầN SàI GòN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314168885
CôNG TY Cổ PHầN GIảI PHáP Xử Lý MôI TRườNG SàI GòN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314572960
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY LẮP PHAN THANH Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314583200
CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN XâY DựNG QHD Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0302912958
CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN THạCH TùNG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0302934905
CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN TRươNG QUý Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0302948337
CôNG TY TNHH TRUYềN THôNG MY Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0302954901
CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP ĐIỂM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0302965999
CôNG TY TNHH SảN XUấT & THươNG MạI H.A.V..N Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0302971551
CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ Kỹ THUậT MINH GIAO Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0302989527
CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và DịCH Vụ CAO PHáT ĐạT Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0303010409
CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI NGUYễN HUY Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0303037344
CôNG TY TNHH HANDU Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0303046363
CôNG TY TNHH PHầN MềM áT THê NA Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0304148664
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bền Vững Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0304151106
Công Ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Khải Hoàn Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0304151480
CôNG TY TNHH Tư VấN ĐầU Tư XâY DựNG ME CONG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0304208257
CôNG TY TNHH TI GôN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0304299335
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Con Đường Số Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0307760089
Công Ty Cổ Phần Nam Việt Thiết Bị Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0307838835
CôNG TY Cổ PHầN MI ĐI A Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0308165854
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Long Việt Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0311092966
Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Thương Mại Và Dịch Vụ Doanh Tín Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0311852173
Cty CP Thương Mại Nhà Hàng Cát Tường Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0311871049
CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHệ OPALARM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0311883012
CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư DịCH Vụ THươNG MạI VIệT TOP Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313573506
CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư NORTH WEST Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313592019
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ARI Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314052383
CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHệ LOGLAG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314251734
CôNG TY Cổ PHầN ODIN LAND MIềN NAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314700027
CôNG TY Cổ PHầN TRUYềN THôNG TíCH HợP BIZMAN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314702218
CÔNG TY TNHH IPFS Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314710723
CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư NGọC TRâM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0302390282
Cty TNHH Thương Mại Xây Dựng Hồng Minh Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0302415610
CôNG TY TNHH THIếT Bị PCCC 2-9 Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0302421879
Công Ty TNHH Xây Dựng Và Tư Vấn Đầu Tư Sài Gòn Tân Kiến Tạo Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0302436811
CôNG TY TNHH RESIDENT VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0302448599
CôNG TY TNHH Tư VấN Và THIếT Kế XâY DựNG H.C.H Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0302545232
Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học - Đào Tạo - Thương Mại Quốc Tế Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0302547303
CôNG TY TNHH TRANG THIếT Bị Y Tế PHươNG NAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0302553882
CôNG TY TNHH CẩM LINH Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0303758064
CôNG TY TNHH NHà HàNG THIêN HươNG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0303759325
Cty TNHH Sản Xuất Vận Tải Thương Mại Bảo Hiệp Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0303810589
CôNG TY TNHH TấN NGHĩA Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0303816069
CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN XâY DựNG SảN XUấT ĐôNG THịNH Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0303876572
CôNG TY TNHH Kỳ UYêN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0310040997
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Tư Vấn Xây Dựng Thái Bình Dương Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0310694943
CôNG TY Cổ PHầN ĐịA ốC PHú ĐôNG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0311650138
CôNG TY Cổ PHầN Kỹ THUậT XâY DựNG Và ĐịA ốC VIệT Mỹ Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0311685282
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VN GLOBAL Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313173586
CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI DịCH Vụ BOXSHOP Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313178841
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Thương Mại Nam Đô Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313495262
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - ĐẦU TƯ HDG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313505626
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ HDA Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313813331
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Viets Group Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314320297
CôNG TY Cổ PHầN DUY NHấT VIệT Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314329148
CôNG TY Cổ PHầN Kỹ THUậT XâY DựNG NHà XANH Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0302612834
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ DU HọC Mỹ THIêN HOA Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0302628009
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ TRƯỜNG TÍN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0302634771
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phú Hải Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0302636377
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO NHẤT Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0302653968
Cty TNHH Thương Mại ánh Sáng Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0302694876
CôNG TY TNHH S.U.A Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0302700199
Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Chuyển Hàng Hóa Và Thương Mại âu Mỹ Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0302713913
CôNG TY TNHH Kỹ THUậT - THươNG MạI - DịCH Vụ T.H.T Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0302762822
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÚ PHÁT Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0302793242
Cty TNHH Minh Vinh Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0302839063
CôNG TY TNHH ĐầU Tư, PHáT TRIểN Và DịCH Vụ THôNG TIN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0304452833
CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU THANH NHậT Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0304471730
CôNG TY Cổ PHầN THủY SảN HOàN CầU Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0308929098
CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và Tư VấN CáT VàNG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0309027222
CôNG TY Cổ PHầN THướC Kẻ VàNG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0309068123
CôNG TY Cổ PHầN ĐấU GIá VIệT THàNH PHáT Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0310404147
Cty CP Nhân Ái Vòng Tay Việt Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0311771083
CôNG TY Cổ PHầN DR.AMERICO GROUP Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0311788055
CôNG TY Cổ PHầN ISP VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314053436
CôNG TY TNHH APIDEZ Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0311014541
CôNG TY TNHH VINAQS Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0311016845
CôNG TY TNHH NHà HàNG Mỹ THUậT VIệT Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312977880
Cty TNHH Ics (Việt Nam) Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312989533
CôNG TY TNHH HILIFE Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312989653
Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Nguyễn Đắc Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313278187
CôNG TY TNHH ĐầU Tư WINCOM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313279864
CôNG TY TNHH KOPA VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313290843
CôNG TY TNHH FUTURETEL VIET NAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313298151
Công Ty TNHH Expa Quốc Tế Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313299236
CôNG TY TNHH THIếT Kế Và TRANG TRí NộI THấT KIM DECOR Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313302048
CôNG TY TNHH Tư VấN BấT ĐộNG SảN NAM PHONG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313579730
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHÀ HÀNG KINGDOM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313599335
CôNG TY TNHH Nữ TRANG TUYếT NHUNG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313604793
CôNG TY TNHH THươNG MạI XâY DựNG HOàNG MINH NGọC Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314039689
CôNG TY TNHH V DESIGN STUDIO Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314042018
CôNG TY TNHH PHâN TíCH KIểM NGHIệM VIệT TíN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0311074519
Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Vân Thành Đạt Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0311089219
CôNG TY TNHH GIáO DụC KếT NốI TOàN CầU Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0311813470
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ - XÂY DỰNG NHẤT DUY Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0311871070
CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ SKY WORLD Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312631346
CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI CửU LONG RESIDENCE Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312634026
CôNG TY TNHH Tư VấN ĐầU Tư BấT ĐộNG SảN EASTWINDS Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312647850
CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO VÀ GIẢI PHÁP TRỰC TUYẾN VNETCOM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312662619
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU I.P Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312663531
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ TRUYỀN THÔNG ION Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312949322
CôNG TY TNHH TRUYềN THôNG GIảI TRí TRườNG GIANG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312950381
CôNG TY TNHH VậN TảI DịCH Vụ DU LịCH VIETWAY TOURIST Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314143577
CôNG TY TNHH THIếT Kế THI CôNG Và TRANG TRí NộI THấT DECEM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314147162
CôNG TY TNHH XâY DựNG NAM PHáT LAND Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314157393
CôNG TY TNHH BRIDGE HOUSE VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314172440
Cty TNHH Tm Dv Quang Lộc Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314175314
Cty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hoa Hậu Thế Giới Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314177304
CôNG TY TNHH Tư VấN DOANH VIệT Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314179372
CôNG TY TNHH Nữ TRANG TUYếT DUNG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0304235155
Cty TNHH Phần Mềm Lập Và Bảo Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0304242018
CôNG TY TNHH SảN XUấT - THươNG MạI VIệT NHâN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0304333610
CôNG TY TNHH THươNG MạI - DịCH Vụ - SảN XUấT ĐạI TấN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0305396740
CÔNG TY TNHH VẢI TRANG TRÍ NỘI THẤT NGUYÊN HÀ Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0305429040
CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ HUỳNH Hồ GIA Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0305473949
Công Ty TNHH Nha Khoa Kỹ Thuật Số Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0307743277
CôNG TY TNHH PHạM Lữ GIA Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0307759196
CôNG TY TNHH ĐIệN MINH GIAO Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0307827738
CôNG TY TNHH THươNG MạI THế TàI Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0307848978
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch ánh Sáng Việt Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0307990318
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Cơ GIớI HảI PHáT Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0308009044
CôNG TY TNHH THIếT Bị GIA ĐìNH SàI GòN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0308081795
CôNG TY TNHH THươNG MạI XâY DựNG QUảNG CáO THIếT Kế RồNG VàNG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0308088007
CôNG TY TNHH THươNG MạI - DịCH Vụ BềN VữNG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0308117385
CôNG TY TNHH THàNH CôNG TIếN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0308242957
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ QUảNG CáO CHU LY Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0308619811
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN KINH DOANH HảI SảN PHI Vũ Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0310089720
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN IN ấN TRUNG TíN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313931085
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG GREENDECOR Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313986969
CôNG TY TNHH THIếT Kế XâY DựNG HIệP CườNG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313990002
CôNG TY TNHH PHáT TRIểN THươNG MạI DịCH Vụ SMART Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313994575
Cty TNHH Deep Acting Productions Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313762743
CôNG TY TNHH NAM ANH Hà Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313763666
CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU TRáI CâY CEVIS Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313097984
CÔNG TY TNHH IMAX Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313117493
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUÀ TẶNG MINH QUÂN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313120626
Công Ty TNHH Tư Vấn Và Dịch Thuật Thiên Minh Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313453590
CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ PHáT TRIểN Kỹ THUậT D&T Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313457556
CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ ĐầU Tư SAO MAI VIệT Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313460735
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT P2D Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313465282
Công Ty TNHH Thực Phẩm Sức Khỏe Chân Nguyên Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313469061
CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN THươNG MạI DịCH Vụ ĐầU Tư VINATECH Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313478309
CôNG TY TNHH EVERSTAR LINES Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313482993
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0311150791
Cty Luật TNHH Một Thành Viên Mạnh Long Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0311169746
CôNG TY TNHH SIXBEE Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0311237675
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUẢNG CÁO VIỆT TIẾN PHÁT Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0311251091
Cty TNHH Li & Lim Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0311264132
CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN HORUS Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0311291601
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN THÁI DƯƠNG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312107559
Công Ty TNHH Renew Confidence Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312134785
CôNG TY TNHH TRUYềN THôNG Lê ĐàO Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312136327
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHÀ HÀNG KỸ THUẬT VIỆT Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312145307
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Lắp Điện Thuận Thành Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312159067
CôNG TY TNHH STARMARK VIETNAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312567475
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI POPARC Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312580596
CôNG TY TNHH HOàNG VIệT SơN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312583251
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Phạm Lâm Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312595070
CôNG TY TNHH PHâN PHốI SINH MINH Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312624691
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN YUMMYPIN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0311124992
Công Ty TNHH Mi Logix Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0310216545
Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Khánh An Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0310257767
CTY LUẬT TNHH PHẠM ANH Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0310280597
CÔNG TY TNHH CON ĐƯỜNG GIÁO DỤC Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0310280861
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH SỰ KIỆN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0310280879
CôNG TY TNHH VăN HóA KHAI TâM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314199918
CôNG TY TNHH AMAZE Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313139874
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN THỊNH VƯỢNG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313148653
CôNG TY TNHH ECOFORMS Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314012239
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN FASHION THANH VY Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314015977
Cty TNHH Cây Bồ Đề Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314026640
Cty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Nam Sài Gòn Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314028454
CôNG TY TNHH Tư VấN THIếT Kế XâY DựNG THT Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314031707
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNO Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0304751329
CôNG TY TNHH ĐầU Tư SàI GòN VIệT Mỹ Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0304791667
Cty TNHH Kỹ Thuật Thuận Hiếu Thiên Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313161950
CÔNG TY TNHH GÔN KIỀU NGOAN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313414023
CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và ĐầU Tư TOP CLASS Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313432047
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT AN THẢO Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313651916
CôNG TY TNHH GREEN MOON VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313671091
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Sơn Hà Nam Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314005915
CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ TRựC TUYếN THờI GIAN MớI Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314010432
CôNG TY TNHH PASSAGE OF STUDY Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0305300657
CôNG TY TNHH THươNG MạI THáI MINH HưNG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0305302069
Cty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thiện Danh Phạm Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0305317851
CôNG TY TNHH QUốC Tế SắC VIệT Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0305319030
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LÊ AN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0306293297
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN CHế BảN- IN SàI GòN 3 Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0306298344
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN ĐÔNG DU Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0306397585
CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI DịCH Vụ TíN ĐứC Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0306694820
Công Ty TNHH May Mặc Thương Mại Khánh Linh Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0309518742
CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ PHố AN Cư Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0309531870
CôNG TY TNHH THươNG MạI CHế BIếN NôNG SảN TOàN PHáT Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0309555624
CÔNG TY TNHH XÂY LẮP CƠ ĐIỆN LẠNH MINH LONG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0310888949
CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ TRấN VươNG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0310910062
CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU MINH HY Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0310916547
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG VẬN TẢI KIM BOOKING Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0310923103
CôNG TY TNHH ĐàO TạO HOàN CầU Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0310936198
CôNG TY TNHH SMACTECK Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0310972301
CôNG TY TNHH VậT LIệU MớI ĐứC SơN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0311970716
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG NGUYÊN THÁI Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0311999546
CôNG TY TNHH Hà MAI KHANH Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312004592
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 25 Giây Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312020040
CôNG TY TNHH CôNG NGHệ THôNG TIN C.C.N.C Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312027688
CÔNG TY TNHH GỖ VÀ NÔNG SẢN MẶT TRỜI MỚI Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312040424
CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU VP Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312042157
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ Và Kỹ THUậT HạO THIêN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312384270
CôNG TY TNHH TOP HAIR Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312398442
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Sản Xuất Thiên Phước Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312410548
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SON HẰNG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312414976
CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và PHáT TRIểN NAM SàI GòN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312415088
Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nguyên Bùi Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312426019
CôNG TY TNHH SảN XUấT Và XUấT NHậP KHẩU QUà TặNG Gỗ Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312428400
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Dinh Dưỡng Tự Nhiên Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312428707
CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ CHUNG HIệP PHáT Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312429595
CôNG TY TNHH LịCH XUâN PHươNG NAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312793019
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI & DịCH Vụ Vũ CHíNH HIếU Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0305223931
CôNG TY TNHH Tư VấN NăNG ĐộNG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0305229066
Cty TNHH Du Sơn Én Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0305248220
Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Tiến Quốc Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314185947
CôNG TY TNHH THươNG MạI Kỹ THUậT DUY VINH Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314188169
CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ A.C & T.A.X VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313028719
CôNG TY TNHH DIAMOND FITNESS CENTER Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313033814
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SAMSUN RC Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313710008
CôNG TY TNHH THIếT Kế XâY DựNG NHà THàNH PHố Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313887333
CÔNG TY TNHH SX TM AN TRƯỜNG AN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313911716
CôNG TY TNHH Y MINH Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313913093
CôNG TY TNHH MSX Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313919627
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN KINH DOANH THươNG MạI DịCH Vụ HạNH PHúC Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314093943
CôNG TY TNHH MOSA VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314094256
CôNG TY TNHH Tư VấN THIếT Kế Và XâY DựNG BHV Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314099215
CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ THáI GIA AN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314103750
CôNG TY TNHH ĐầU Tư KINH DOANH BấT ĐộNG SảN O HOME Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313799292
CôNG TY TNHH TRUYềN THôNG Sự KIệN D&T Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313803566
CôNG TY TNHH XâY DựNG & THươNG MạI VACO Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313806140
CôNG TY TNHH NATURE Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0310564969
CôNG TY TNHH VIVABEAUTY Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0311328996
CÔNG TY TNHH P&C VŨ HUỲNH Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0311349851
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SAIGON ACADEMY SCHOOL Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0311357806
CôNG TY TNHH TRUYềN THôNG Và SảN XUấT THE BULLS VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0311397622
CôNG TY TNHH XâY DựNG HưNG GIA PHú Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312051761
Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Giáo Dục Sài Gòn Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312061897
Công Ty TNHH Xây Dựng Dịch Vụ Thương Mại Ngọc Bảo Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0310732010
Cty TNHH Xuất Nhập Khẩu Lê Hùng Phú Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0310752786
CÔNG TY TNHH THOUSAND HANDS Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0311659148
CôNG TY TNHH SIVANANDA YOGA VEDANTA Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0311659966
Công Ty TNHH Truyền Thông Step M Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0311680485
CÔNG TY TNHH SÀI GÒN NGUYỄN TÚ Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312173618
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SÀI GÒN CỬU LONG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312182926
CôNG TY TNHH Tư VấN GIáO DụC CATHOLIC MTA Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312197584
CôNG TY TNHH THươNG MạI 2W Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312208268
Công Ty Luật TNHH Một Thành Viên Châu Hồ Và Cộng Sự Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312209751
Công Ty TNHH Nữ Trang Kiều Loan Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312225961
CôNG TY TNHH FISYS Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312227140
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PNP Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312753746
CôNG TY TNHH DịCH Vụ DU LịCH THIêN XUâN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312755119
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Sản Xuất Sáng Việt Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312771103
CôNG TY TNHH DệT MAY MIKE NGUYễN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312787872
CôNG TY TNHH DịCH Vụ YếN NGọC Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313168177
CÔNG TY TNHH E-FFECTIV VIỆT NAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313168402
CôNG TY TNHH ĐIềN PHáT SàI GòN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313178827
Công Ty TNHH Dịch Vụ Giải Trí Nn Record Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313181918
CÔNG TY TNHH ĐÁ ĐỎ Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313194931
CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI PHáT TRIểN BấT ĐộNG SảN VINA Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313197354
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI Vũ NGUYễN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313497372
CôNG TY TNHH LộC HUY GIA Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313504083
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG CẦU QUAN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313505898
Cty TNHH Bất Động Sản Và Tài Chính Hunrichland Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313507327
CôNG TY TNHH DịCH Vụ ĐòI Nợ THIêN LONG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313511940
CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG PHúC HUY KHANG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313518632
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ XÂY DỰNG HMK Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313518865
CôNG TY TNHH THươNG MạI HOá CHấT M & T Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313520046
CôNG TY TNHH GLORY VINA Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313526351
CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI Và DịCH Vụ TRUNG QUâN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313526506
CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ PHúC LạC THịNH Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313528133
CôNG TY TNHH QUảNG CáO Và Sự KIệN HT Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313528214
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ TÂN HOÀNG NGUYÊN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313529137
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN TÂN TRỌNG TÍN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313786688
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch An Hòa Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313793413
CôNG TY TNHH MAISON DECOR Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312451294
CôNG TY TNHH ĐầU Tư VITAL Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312461285
CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI NHữNG NGàY MớI Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312465593
Công Ty TNHH In Và Giấy Mỹ Việt Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312483391
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LCD VIỆT NAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312902691
CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN Tư VấN Và DịCH Vụ GIAO Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312915813
CôNG TY TNHH PHáT TRIểN THươNG MạI QUốC Tế SONG NAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312931741
CôNG TY TNHH Tư VấN Hỗ TRợ GIáO DụC VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312937623
CôNG TY TNHH VELLSHEENA VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312937694
CôNG TY TNHH PHáT TRIểN THươNG MạI Và XUấT NHậP KHẩU THIêN NHIêN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312945712
Cty TNHH Kế Toán Mỹ Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313210693
CôNG TY TNHH XIêN KHè NướNG & LẩU Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313217970
CôNG TY TNHH CôNG NGHệ Và TRUYềN THôNG THủY THủ Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313220204
CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ & DU LịCH GHA VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313539449
CôNG TY TNHH THươNG MạI NUTRADE Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313543702
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐÀO TẠO CHUYÊN VIÊN THỪA NHẬN TOÀN CẦU Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313546460
CôNG TY TNHH AHC MINH SơN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313569845
CôNG TY TNHH Kỹ THUậT NGUYễN TRầN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313823883
Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Kỹ Nghệ Lạnh Quốc Sang Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313831210
CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI DịCH Vụ SảN XUấT VạN THịNH Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313836755
CÔNG TY TNHH MAY NO HASHI Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314112850
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG CƯỜNG THỊNH PHÁT Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314115763
CôNG TY TNHH SAIGON TATTOOGROUP Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314115795
CôNG TY TNHH MEOBROWS Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314126839
CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ SảN XUấT IN TâN KINH Tế Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314129438
CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ TRầN Lê KIêN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0305665506
Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Quảng Cáo Cầu Vòng Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0305674532
CôNG TY TNHH QUảNG CáO áNH SáNG VIệT Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0305714866
CôNG TY TNHH LụC HảI VIệT Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0305723451
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI Và DịCH Vụ MAI THàNH DANH Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0305729365
Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Phương Trang Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0305731999
CôNG TY TNHH QUYềN SơN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0305740390
Công Ty TNHH Thương Mại Chung Nam Nguyên Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0305749851
CôNG TY TNHH QUốC Tế VIệT HồNG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0305766159
CTY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VIỆT TÍN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0309979165
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Phương Thảo Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0310011594
Cty Luật TNHH MTV Đức Anh Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0304546880
Cty TNHH May Mặc Hiếu Chương Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0304561712
CôNG TY TNHH Tư VấN Và ĐàO TạO THế Hệ MớI Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0304599233
CôNG TY TNHH Tư VấN NộI THấT ê KE Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0304649406
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIA THỊNH AN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0304667211
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ LA VANG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0304711125
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN PHÚC AN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0305772681
Cty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Thiên Đỉnh Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0305787254
CôNG TY TNHH BấT ĐộNG SảN SơN HOA Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0305807126
CôNG TY TNHH THươNG MạI - DịCH Vụ - XUấT NHậP KHẩU Lê NGUYễN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0305839262
CôNG TY TNHH TổNG THầU T81 Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0305882028
Công ty Luật TNHH Nhân Bản Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0305887996
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH KHƯƠNG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0305888284
Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Và Đầu Tư Nguyễn Minh Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0305891625
CôNG TY TNHH ĐầU Tư THIêN BảO Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0305904627
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI DU XUÂN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0309369681
CôNG TY TNHH PHáT TRIểN Dự áN SONG NAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0309378975
CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN THủY MộC Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0309381248
CôNG TY TNHH Tư VấN ĐầU Tư GIáO DụC Và ĐàO TạO ĐôNG NAM á Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0309424396
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI BẢO TRỌNG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0309438416
Cty TNHH Dịch Vụ Mai Hương Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0309456165
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DU LịCH THươNG MạI DịCH Vụ QUốC Tế HOàNG GIA Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0305997533
CôNG TY TNHH THươNG MạI XâY DựNG Và Kỹ THUậT PHAN Lê GIA Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0306010703
CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ ĐạI TIếN QUốC Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0306124404
CôNG TY LUậT TNHH HồNG ĐứC PHúC Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0306147345
CÔNG TY LUẬT TNHH SÀI GÒN HOÀNG GIA Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0306183174
Cty TNHH Thiết Kế Và Tư Vấn Xây Dựng Tầm Nhìn Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0309809981
CôNG TY TNHH QUảNG CáO HOA LY Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0309817083
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT AVC Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0309867503
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG ĐôNG QUâN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0309871059
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quảng Cáo Mặt Trời Xanh Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0309890037
Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Srops Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0309914231
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Sao Phương Nam Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0309914802
Cty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng Quang Minh Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0309915161
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BROTHERS NGUYỄN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0309915281
Cty TNHH MTV Xây Dựng Trang Trí Sơn Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0309915605
CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ QUảNG CáO NHIếP ảNH LONG CáT Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0309915725
Cty TNHH MTV Nhà Lê Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0310776995
Công Ty TNHH Ngôi Nhà Công Nghệ Thông Tin Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0310813407
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO NGUYỄN NAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0310818187
CôNG TY TNHH HưNG QUốC THáI Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0310859218
Công Ty TNHH Lee Sài Gòn Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0310869015
Công Ty TNHH Greenchapter Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0311900814
CôNG TY TNHH SAIGON TASTE Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0311905611
CÔNG TY CỔ PHẦN FUKU AGRO Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0311912672
CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI DịCH Vụ DU LịCH AN Đô Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0311923346
Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Thương Mại Vận Tải Phát Triển Phú Hưng Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0311928425
CôNG TY TNHH WALL SOUND Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0311962578
Công Ty TNHH Một Thành Viên Cơ Khí Nguyên Phúc Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312332515
Công Ty TNHH Dược Lương Bằng Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312334664
Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Dịch Thuật Việt Luật Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312339373
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HưNG PHú HàO JEWELRY Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312339863
Công Ty TNHH Nữ Trang Kim Lan Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312343757
Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm An Việt Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312371352
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH VÀNG KIM THANH NGUYÊN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312382259
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHẠM MINH Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312839619
CÔNG TY TNHH WATCH ME Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312841382
CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN KINH DOANH NộI THấT VIệT ĐứC Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312847673
CôNG TY TNHH MộC ĐồNG BảO LONG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312885573
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU MY MY Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313248305
Cty TNHH Asian Dream Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313617640
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ TRÁC TOÀN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313622672
CôNG TY TNHH CôNG NGHệ Và Tư VấN VINH QUANG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313626412
CôNG TY TNHH FOOD APP Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313638249
CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ SảN XUấT MISU Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313639820
CôNG TY TNHH HồNG NGọC BảO RED RUBY Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313849553
CôNG TY TNHH ATM TRIP Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313850767
CôNG TY TNHH TRUYềN THôNG NGựA THầN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313851009
Công Ty TNHH Worldwide Pest Control Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313856159
CôNG TY TNHH XâY DựNG ĐIệN VIệT Mỹ Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313865788
CôNG TY TNHH GIảI PHáP CôNG NGHệ ZINTECH Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313880088
CôNG TY TNHH RAU Củ QUả YếN NGọC Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313882871
CôNG TY TNHH Tư VấN THIếT Kế - XâY DựNG KIếN TRúC NHà XANH Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313885590
CôNG TY TNHH CôNG NGHệ OMEDIA Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314143136
CôNG TY TNHH THIếT Kế TRUYềN THôNG ĐA PHươNG TIệN YOUR DESIGNER Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313974346
CôNG TY TNHH GIảI TRí AMAZING CAST Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0304892922
CôNG TY TNHH QUANG CảNH XANH Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0304912671
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỄN ĐÔNG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0304977929
CôNG TY TNHH KHáCH SạN KIM NGọC Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0305984414
Công Ty TNHH Quảng Cáo Truyền Thông Xuân Hảo Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313397152
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH GIA KHANG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313400165
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI HOÀNG LỘC Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313400623
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ AN SONG PHÚ Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313407354
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHÀ HÀNG MỘT MỘT CHÍN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313710209
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Ric Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313720285
Công Ty TNHH Thiên Hương Đạt Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313734023
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LAPIS Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313740605
CôNG TY TNHH THIếT Kế XâY DựNG CHâU CHí TOàN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313742088
CôNG TY TNHH THươNG MạI QUốC Tế MARKA Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313956146
CÔNG TY TNHH GENZ GROUP Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313366690
Công Ty TNHH Phukien.Com.Vn Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313379065
CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ PLACE IN SAIGON Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313389338
Công Ty TNHH Thương Mại Tinh Phát Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313390573
CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ HồNG SINH Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313020325
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẠ TẦNG PHÚ MỸ Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313023654
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THIẾT KẾ THANH LONG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0305026838
Công Ty TNHH Thương Mại Hưng Lam Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0305053687
Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Một Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313331930
CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI ACE NOVA Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313332719
CÔNG TY TNHH GO EN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313355674
CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và PHáT TRIểN XâY DựNG VNCONS Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313357304
CôNG TY TNHH LOCA STUDIO Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313364372
CôNG TY TNHH MQ MK Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313681011
Cty TNHH Thực Phẩm Ngon Quốc Tế Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313684608
Công Ty TNHH Era Plus Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313689116
CôNG TY TNHH DịCH Vụ HUYNH Đệ Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313699361
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIAO NHẬN L & A Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313700440
CôNG TY TNHH SMILE-V Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313703635
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIETCHAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313705128
CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ VIệT CA Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0305089605
CôNG TY TNHH Tư VấN ĐầU Tư BắC HưNG HảI Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0305104204
Cty Luật TNHH Sài Gòn Luật Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0305173825
CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ CHâU GIA Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0307034129
CôNG TY TNHH QUế TRâN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0307664459
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI Và DịCH Vụ TíN DũNG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0309562438
Cty TNHH Tư Vấn Kiến Trúc Và Xây Dựng ý Hay Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0309578565
CôNG TY TNHH THựC PHẩM PHươNG TâY Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0309715500
CôNG TY TNHH VIệT NAM PHáT Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0309724223
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN PIEC Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0309730756
CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG Cơ ĐIệN LạNH PHú HưNG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0310587194
CôNG TY TNHH NHà HàNG 68 Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0310612186
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ NHÂN LỰC TOÀN CẦU Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0310617064
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GIỜ VÀNG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0310620067
Công Ty TNHH Quảng Cáo Truyền Thông Sáng Tạo Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0310624907
CôNG TY TNHH NHà HàNG XANH HữU Cơ Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0310646932
CôNG TY TNHH TRUYềN THôNG NGôI SAO MAY MắN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0311463681
CôNG TY TNHH QUảNG CáO QUốC Tế Hổ CáP Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0311506649
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh Gia Phúc Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0311552758
Công Ty TNHH Dịch Vụ In ấn Việt Hoa Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0311572754
CôNG TY TNHH NHà HàNG Mỹ GIA Mỹ Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312274260
Công Ty TNHH Thương Mại & Truyền Thông Ngọc Long Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312274888
CôNG TY TNHH Tư VấN ĐầU Tư INVESTLINK Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312275190
CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG VÀ THỰC PHẨM GIA PHÚC Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312533451
CôNG TY TNHH GIảI PHáP NHA KHOA Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312540515
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ ART LOVERS Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312541364
CôNG TY TNHH VậN CHUYểN TOàN THế GIớI Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312548810
CôNG TY TNHH DịCH Vụ AMY Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312549099
Công Ty TNHH Một Thành Viên Cát Trăng Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312558921
CôNG TY TNHH TRUYềN THôNG Và Sự KIệN PHONG CáCH Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312998312
CÔNG TY TNHH C.T HOME Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313009804
CôNG TY TNHH NHà HàNG SG HươNG TRúC MAI Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313012194
CôNG TY TNHH AHC LAND Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312302207
CôNG TY TNHH ANH NGữ MũI TêN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312313801
CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN NHà HàNG LONG THIêN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312317676
Cty TNHH Một Thành Viên Tin Học Duy Đạt Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312325934
Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Và Thương Mại An Phát Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312677975
Công Ty TNHH Một Thành Viên Fly To The Moon Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312700462
CÔNG TY TNHH NGÔI NHÀ AMI Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312701586
CÔNG TY TNHH MARGUERITE Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312705848
CôNG TY TNHH TM DV VăN HóA PHáT HàNH SáCH GIáO TRìNH Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312712789
Công Ty TNHH Một Thành Viên Phần Mềm Vũ Thái Duy Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312724784
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ AN TOàN SốNG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313042008
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGHIÊM DI Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313048232
CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU TâN THờI ĐạI Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313049123
CôNG TY TNHH AHC BảO MINH Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313049500
CôNG TY TNHH Tư VấN PHáT TRIểN SàI GòN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313059354
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN FORTUNE VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313062974
CÔNG TY TNHH MTV LE CONCEPT CONSULTANT Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313073101
CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ PQ Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0304335199
CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ Nụ CườI VUI Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0304378499
CôNG TY TNHH KIếN HâN THịNH Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0304389010
Công Ty TNHH Xuân Anh Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0304413520
CôNG TY TNHH Tư VấN ĐầU Tư MAI XANH Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0304457937
Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tin Học Tiến Phát Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0304461394
CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU BIểN BắC Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0304465141
CTY TNHH KIẾN TRÚC THỨC VÀNG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0305540024
Cty TNHH Việt Long Phát Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0305547823
CôNG TY TNHH Tư VấN ĐầU Tư - KIếN TRúC - XâY DựNG NGôI SAO VIệT Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0305576609
Cty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Quang Châu Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0305584511
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUÂN NHẬT LINH Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0305593918
CôNG TY TNHH ĐạI NAM SAN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0305618792
Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Kỹ Thuật Thái Sơn Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0305621192
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ THươNG MạI VI TíNH NAM PHươNG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0308845754
CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ PHú GIAO Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0308921451
Công Ty TNHH Một Thành Viên Nét Vang Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0308930086
Công Ty TNHH Vận Chuyển Quốc Tế Ngôi Sao Vũ Trụ Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0308957218
CôNG TY TNHH Xã HộI AIESEC VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0308971156
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẠN ĐỒNG ĐỘI Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0309059175
Cty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Quảng Cáo Thành ý Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0309129721
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THờI TRANG THANH VY Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0310388801
Công Ty TNHH G&H Việt Nam Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0310446524
Công Ty TNHH Một Thành Viên Giải Pháp Công Nghệ Thông Tin Vtd Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0311721558
Cty Luật TNHH LP&P Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0311760275
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Thành Phát á Châu Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0311769447
Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp T & K Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0311771453
CôNG TY TNHH SHINYO KAIUN VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Lê Việt Hoàng Thư 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314251420
CôNG TY TNHH DịCH Vụ TRUYềN THôNG QUảNG CáO MạNH TườNG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314257905
CÔNG TY TNHH TAM LOGISTICS & TRADING Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314269932
CôNG TY TNHH GLOBAL HERBAL ORGANIZATION Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314271748
CôNG TY TNHH GIảI PHáP VINAPLUS Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314436118
CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và PHáT TRIểN MộC THIêN PHáT Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314451081
CôNG TY TNHH ĐàO TạO THươNG MạI Và TRUYềN THôNG KURA Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314695507
CÔNG TY TNHH YAPASO Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314589033
CôNG TY TNHH THE MELLOW BITE Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314591018
CôNG TY TNHH TUYểN DụNG NăM SAO Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314658350
CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ QUảNG CáO DU LịCH HOàNG KIM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314310027
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HƯNG THÁI DƯƠNG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314316318
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NăNG LượNG ALPHA Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314321572
CôNG TY TNHH XâY DựNG Kỹ THUậT VINH QUANG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314514782
CôNG TY TNHH M.T DECOR Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314576309
Cty TNHH Công Nghệ 2Q Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314577510
CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ UNISKY VIETNAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314581845
CôNG TY TNHH ĐầU Tư P.K Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314582045
CÔNG TY TNHH HEALTHY FARM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314582599
CôNG TY TNHH TRUYềN THôNG & GIảI TRí STAR FOCUS Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314583257
CôNG TY TNHH XâY DựNG - THươNG MạI PHúC THUậN AN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314586152
CôNG TY TNHH SPACE DESIGN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314282362
CôNG TY TNHH BON LA MODE Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314286952
CôNG TY TNHH THươNG MạI KHươNG GIA Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314288283
CôNG TY TNHH ĐầU Tư THIếT Kế XâY DựNG KIếN TRúC NộI THấT KHôNG GIAN ĐẹP Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314295354
CôNG TY TNHH TEACHME Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314298965
CôNG TY TNHH CAO VúT Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314302805
Cty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Du Lịch Thành Công Sài Gòn Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314307916
CÔNG TY TNHH GLOBAL JOB Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314539402
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TƯƠI XANH Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314550540
CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN Tư VấN THIếT Kế XâY DựNG PHú GIA LONG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314552019
CôNG TY TNHH Lê CORPORATION Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314554538
CôNG TY TNHH ĐầU Tư TíN PHáT THịNH LONG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314560436
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN LỘC GIA PHÁT Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314561623
CÔNG TY TNHH VIPGO VIET NAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314781636
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SÀI GÒN LAND Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314782661
CôNG TY TNHH ĐầU Tư DP Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314788617
CôNG TY TNHH MTV PHúC THIêN âN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314791507
CôNG TY TNHH PHầN MềM LIS Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314476449
CôNG TY TNHH SAKURA BEAUTY VIETNAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314480935
CÔNG TY TNHH GOLDEN LINK Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314484640
CôNG TY TNHH Hà THANH THế Hệ 8X Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314494381
CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ CROSS Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314498516
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MINH QUANG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314724927
CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ TAM âN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314726018
CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và KINH DOANH TàI SảN BảO KHANG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314735679
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ FUTA Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314745437
Cty TNHH Phần Mềm Doanh Nghiệp Navitech Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314750081
CôNG TY TNHH NộI THấT XưởNG Tủ BếP Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314221553
CôNG TY TNHH DịCH Vụ TìM NGUồN CUNG ứNG QUốC Tế AJ Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314224184
CÔNG TY TNHH ONE TERRACE Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314230318
CôNG TY TNHH DịCH Vụ Kỹ THUậT ô Tô GIA ĐịNH Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314230685
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LONG PHƯỚC Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314235651
CôNG TY TNHH THIếT Kế KIếN TRúC NGUYễN DUY Và CộNG Sự Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314340286
CôNG TY TNHH DịCH Vụ LOTUS Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314344869
CôNG TY TNHH BIGTIME Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314349521
CôNG TY TNHH THIếT Kế KIếN TRúC & XâY DựNG LIU Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314356582
CôNG TY TNHH HữU Cơ SHUNSHINE VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314629511
CôNG TY Cổ PHầN QUý MAI CON VN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314633885
CôNG TY TNHH NAM BắC LAND Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314634166
CÔNG TY TNHH MẠCH TRÀ Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314635314
CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ H&N DISTRIBUTION Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314635321
Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thịnh Tiến Phát Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314638107
CôNG TY TNHH QUY HOạCH KIếN TRúC ARCH - NGO Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314639982
CôNG TY TNHH Bể BơI VIệT NAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314641156
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG ĐẠI PHÁT ĐẠT Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314207975
CôNG TY TNHH DịCH Vụ CắT TóC GộI ĐầU THIêN PHú Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314208425
CôNG TY TNHH VIETNAM OFFICE LEASING Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314208961
CôNG TY TNHH LưU VIệT SàI GòN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314210047
CôNG TY TNHH DịCH Vụ Tư VấN CFA Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314410166
CôNG TY TNHH DịCH Vụ Tư VấN ĐầU Tư BEATRIX Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314428491
CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ THIếT Bị Y Tế VIệT Mỹ Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314672884
CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và CôNG NGHệ HOàNG PHúC HưNG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314675130
CôNG TY TNHH VNT MEDIA Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314689133
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT - DỊCH VỤ - QUẢN LÝ MINH DŨNG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314528778
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG NGHỆ CHUỖI KHỐI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314754696
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG KIẾN TRÚC THĂNG HOA Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314757993
CôNG TY TNHH UNIQUE L&A Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314758796
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN PHầN MềM VTD Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314770137
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ADICATH HEALTHCARE Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314771927
CÔNG TY TNHH TM DV SƠN LONG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314778249
CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DVT Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314372880
CôNG TY TNHH THươNG MạI SảN XUấT TúI XáCH ĐăNG KHOA Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314378988
CôNG TY TNHH GIAO THôNG VậN TảI THươNG MạI TâN HOàNG THANH Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314380553
CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ CôNG NGHệ TM COMPUTER Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314381966
CôNG TY TNHH THươNG MạI XăNG DầU AN BìNH Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314382254
CôNG TY TNHH Tư VấN DU HọC Và DU LịCH TâN TOàN Mỹ Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314385424
CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Kỹ THUậT NGHI NGUYễN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314386481
CÔNG TY TNHH GEI VIỆT NAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314388873
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN T&T Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314393104
CôNG TY TNHH GLOBAL NEW KAIZEN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314398695
CôNG TY TNHH TRUE LOGISTICS Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314402246
CôNG TY TNHH PLSKY MEDIA Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314592773
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH NGƯỜI VIỆT NAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314593311
CôNG TY TNHH RESIDENT GLOBAL Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314594932
CÔNG TY TNHH DA HUY PHÁT Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314603915
CôNG TY TNHH GIAO NHậN VậN TảI XUấT NHậP KHẩU TâN CảNG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314611151
CôNG TY TNHH THươNG MạI - DịCH Vụ - XâY DựNG BầU TRờI XANH Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314611440
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM T&M Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314613744
CôNG TY TNHH Cà PHê TáCH VàNG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314617604
CÔNG TY TNHH TRỰC TUYẾN SÀI GÒN KINH THƯƠNG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314617890
CôNG TY TNHH GAMESHOP Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314621657
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC THƯỚC KẺ VÀNG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Đặng Hoàng Minh 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0302753930
Văn Phòng Luật Sư Công Lý Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Thị Thùy Trang 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0302779745
CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VIỆT NAM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Thị Thùy Trang 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0301399797
HTX Nhiếp ảnh Lưu Động Quận 1 Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Thị Thùy Trang 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313570463
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ SGICLAW Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Thị Thùy Trang 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314122979
VP CÔNG CHỨNG NGUYỄN KIM CHI Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Thị Thùy Trang 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314390287
CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ THIêN KIM LAND Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Thị Thùy Trang 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0302343282
CÔNG TY TNHH KD VÀNG TÂN VẠN HẠNH Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Thị Thùy Trang 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0304055480
Văn Phòng Luật Sư A.R.I.K.A Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Thị Thùy Trang 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0306477375
Cty Luật Hợp Danh Việt Tín Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Thị Thùy Trang 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312385235
DOANH NGHIệP Tư NHâN THươNG MạI VàNG Mỹ KIM Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Thị Thùy Trang 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312817534
CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN THươNG MạI DịCH Vụ Và Tư VấN ĐầU Tư SETIS Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Thị Thùy Trang 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314014229
DOANH NGHIệP Tư NHâN KINH DOANH VàNG KIM THANH DUNG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Thị Thùy Trang 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0304752756
DNTN DươNG HồNG YếN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Thị Thùy Trang 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0310185350
CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ ĐịA ốC Lê KHáNH GIA Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Thị Thùy Trang 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0302001507
DNTN Tiến Khải Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Thị Thùy Trang 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0310620405
Văn Phòng Luật Sư Vạn Thành An Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Thị Thùy Trang 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0310655302
Văn Phòng Luật Sư Mai Trung Tín Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Thị Thùy Trang 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300111832
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Ý BẢN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Thị Thùy Trang 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300167835
DOANH NGHIệP Tư NHâN DịCH Vụ HOàNG SơN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Thị Thùy Trang 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0309924776
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI XUÂN THẢO Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Thị Thùy Trang 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0310773715
Văn Phòng Luật Sư KIếN AN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Thị Thùy Trang 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0310859345
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VẠN THÀNH AN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Thị Thùy Trang 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312334819
Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Bạc Ngọc Hạnh Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Thị Thùy Trang 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312342087
DOANH NGHIệP Tư NHâN KINH DOANH VàNG PHươNG T.Đ Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Thị Thùy Trang 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312354212
DNTN Vàng Tân Phúc Thịnh Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Thị Thùy Trang 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0302998514
VPLS 127A Trần Quang Khải Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Thị Thùy Trang 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0304252400
DNTN TRúC QUâN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Thị Thùy Trang 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0304295732
DNTN ảNH MàU MạNH SơN Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Thị Thùy Trang 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0305439874
Cty Luật Hợp Danh Đông á Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Thị Thùy Trang 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0310146376
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ THÁI LONG Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Thị Thùy Trang 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0302537880
DNTN Kim Liêm Chi cục Thống kê Quận 1 02838291478 Nguyễn Thị Thùy Trang 02838291478 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0311996464
CÔNG TY TNHH KYUDENKO VIỆT NAM Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Nguyễn Thị Minh Nguyên 0363799799 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0302612753
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ARMADA TMT Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Mai Thị Dung 0933161647 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313450007
CÔNG TY CỔ PHẦN CON CƯNG Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Lê Thị Mai Chi 0936640636 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0300438813
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN MôI TRườNG Đô THị THàNH PHố Hồ CHí MINH Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Lê Thị Mai Chi 0936640636 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0303217354
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Nguyễn Lưu Hồng Hải 0908150685 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313525453
CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN IGM VIệT NAM Phòng Thu thập Thông tin Thống kê 02838293604 Ngô Thanh Yên 0901383181 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313558635
CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN CHOPP Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Phan Chí Trung 0933279113 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313019739
CôNG TY TNHH SAMSUN VINA Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Lê Thanh Xuân 0845557999 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0310471746
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Lê Thanh Xuân 0845557999 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313889355
CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Vũ CầU Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Lê Thanh Xuân 0845557999 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0301463315
CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH CÁP SAIGONTOURIST Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Nguyễn Nam Yên 0908207330 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312294700
CôNG TY TNHH GERBERA PARTNERS VIệT NAM Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Thái Thị Mỹ Cúc 0775203694 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313394553
Công Ty TNHH Bonjourr Viet Nam Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Thái Thị Mỹ Cúc 0775203694 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312157133
CôNG TY TNHH HABATAKU Phòng Thống kê Kinh Tế 02838292719 Nguyễn Chí Cương 0979427457 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312377040
CôNG TY TNHH KNOREX VIệT NAM Phòng Thống kê Tổng Hợp 02838244733 Nguyễn Văn Quang 0909095725 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312657513
CôNG TY TNHH KUME INDUSTRY VIệT NAM Phòng Thống kê Tổng Hợp 02838244733 Nguyễn Văn Quang 0909095725 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0309839785
CôNG TY TNHH CôNG NGHệ GIAO DịCH VIệT NAM Phòng Thống kê Tổng Hợp 02838244733 Lâm Thị Kim Cúc 0908988055 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313396039
Công Ty TNHH Dịch Vụ Công Nghệ Giao Dịch Phòng Thống kê Tổng Hợp 02838244733 Lều Phương Nam 0948824587 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313005077
CôNG TY TNHH RAZONA VIệT NAM Phòng Thống kê Tổng Hợp 02838244733 Lê Minh Hùng 0908475531 ĐTV chưa xác nhận hoàn thành
0313255630
CôNG TY Cổ PHầN CHIROPRACTIC Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Cao Thị Lý 0906526505 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0312826578
CôNG TY TNHH AWARDS SHIPPING AGENCY KOREA - VIệT NAM Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Lê Công Thụy 0937387907 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314011080
CôNG TY TNHH BAO Bì NAGAI VIệT NAM Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Lê Công Thụy 0937387907 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314412300
CôNG TY TNHH JD RESOURCES (VIệT NAM) Phòng Thống kê Xã Hội 02838299995 Nguyễn Thị Thu Oanh 0916258262 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313739649
CôNG TY TNHH XâY DựNG ONE-G Phòng Tổ chức - Hành chánh 02838248865 Lê Văn Đồng 0979363866 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0310564609
CÔNG TY TNHH STELLA GLOBAL VIỆT NAM Bộ phận Điều Tra Nguyễn Thị Thanh Hồng 0908847555 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0309799500
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BH ASIA Bộ phận Điều Tra Nguyễn Hồng Sơn 0906613011 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0304112097
CôNG TY TNHH Tư VấN THIếT Kế Và QUảN Lý Dự áN ATELIER (VIệT NAM). Bộ phận Điều Tra Đặng Thị Hoàng Oanh 0933781223 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314677924
CÔNG TY TNHH VIETMATE Bộ phận Điều Tra Nguyễn Anh Thư 0983371286 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0310830378
CôNG TY TNHH VITA HEALTH VIệT NAM Bộ phận Điều Tra Nguyễn Anh Thư 0983371286 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0313834927
CÔNG TY TNHH WORKBOOK APAC Bộ phận Điều Tra Trần Thanh Tùng 0905466101 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0305573848
Cty TNHH Tư Vấn Aecom Bộ phận Điều Tra Nguyễn Thị Ngọc Mỹ 0906822446 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0302249931
CTY HOÀN VŨ (BL.09-2) Bộ phận Điều Tra Nguyễn Huỳnh Phát 0909871273 Đã hoàn thành phiếu điều tra
0314521081
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN WANNA Bộ phận Điều Tra Nguyễn Huỳnh Phát 0909871273 Đã hoàn thành phiếu điều tra